Our publications

Scientific publications of the department Pharmacognosy

за 2017 год

Навчальні посібники

1             Лабораторний журнал з фармакогнозії (Модуль 1) для студентів заочної форми навчання 4,5 роки, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина» / В. М. Ковальов, О. В. Криворучко, В. В. Бойнік, О. В. Демешко, В. А. Самойлова. – Х. :  НФаУ, 2017. – 112 с.

2             Лабораторний журнал з фармакогнозії (Модуль 2) для студентів заочної форми навчання 4,5 роки, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, Н. В. Сидора, О. О. Стремоухов, В. А. Самойлова, І. М. Владимирова. – Х. :  НФаУ, 2016. – 108 с.

3             Лабораторний журнал з фармакогнозії (Модуль 2) для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Фармація» / В. М. Ковальов, О. В. Криворучко, В. В. Бойнік, О. В. Демешко, А. М. Рудник. – Х. :  НФаУ, 2017. – 111 с.

4             Лабораторный журнал по фармакогнозии (Модуль 2) для студентов 3 курса специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / О. Н. Кошевой, Н. В. Бородина, Н. В. Сидора, А. А. Стремоухов, А. В. Гончаров. – Х. :  НФаУ, 2017. – 115 с.

5             Щоденник навчальної практики з фармакогнозії для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, Н. В. Сидора, О. О. Стремоухов, І. М. Владимирова. – Х. : НФаУ, 2017. – 50 с.

6             Дневник производственной практики по фармакогнозии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан / В. Н. Ковалев, Е. В. Криворучко, В. В. Бойник, О. В. Демешко, А. М. Рудник – Х. :  НФаУ, 2017. – 50 с.

7             Лабораторний журнал з ресурсознавства лікарських рослин для студентів денної форми навчання фармацевтичного факультету № 1 / А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. В. Гончаров, Т. О. Краснікова, О. В. Очкур.– Х. :  НФаУ, 2017. –  64 с.

8             Лабораторный журнал по ресурсоведению лекарственных растений для студентов факультета по подготовке иностранных граждан / В. Н. Ковальов, Е. В. Криворучко, В. В. Бойник, О. В. Демешко, А. В. Гончаров. – Х. :  НФаУ, 2017. –  64 с.

9             Щоденник навчальної практики з фармакогнозії для студентів 3 курсу спеціальності «Фармація» / О. М. Кошовий, Н. В. Бородіна, Н. В. Сидора, О. О. Стремоухов,  І. М. Владимирова. – Х. : НФаУ, 2017. – 50 с.

10           Дневник производственной практики по фармакогнозии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан / В. Н. Ковалев, Е. В. Криворучко, В. В. Бойник, О. В. Демешко, Рудник А. М. – Х. :  НФаУ, 2017. – 50 с.

Методичні рекомендації, надані до Укрмедпатентінформу

1             Осьмачко А. П., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Комісаренко А. М., Гамуля Ю. Г. Відмінні морфологічні ознаки видів роду Veronica L. секцій Euveronica Griseb., Pseudolysimachia C. Koch. Та Chamaedrys Griseb.: метод. Рек. Київ, 2017. – 60 с.

Інформаційні листи, зареєстровані в Укрмедпатентінформі

Інформаційні листи, надані до Укрмедпатентінформу

2             Осьмачко А. П., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М. Макро- і мікроскопічні ознаки вероніки довголистої (Veronica longifolia L.) : інформ. Лист. Київ, 2016. – 6 с.

Статті у вітчизняних виданнях

1             Хромато-мас-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних та ароматичних кислот кореневища Veronica teucrium L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий, Н. В. Сидора // Science Rise: Pharmaceutical Sciense. – 2017. – № 2 (6). – С. 22 – 25.

2             The study of the chemical composition and the immunomodulatory activity of polysaccharide complexes from Veronica teucrium L. / А. P. Osmachko, А. М. Kovaleva, Т. V. Ilyina, N. V. Кashpur, О. M. Коshovyi, A. M. Komisarenko // Вісник фармації. – 2017. – № 2 (90). – С. 37 – 42.

3             Carboxylic acids of phenolic complex from Veronica teucrium L. / А. P. Osmachko, А. М. Kovaleva, Т. V. Ilyina, О. M. Коshovyi // Вісник фармації. – 2017. – № 3 (91). – С. 21 – 27.

4             Дослідження полісахаридів трави підмаренника спражнього / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Зб. Наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип. 28. – 2017. – С. 152 – 159.

5             Дученко М. А., Демешко О. В., Романова С. В. Якісне та кількісне визначення органічних кислот Gleditsia triacanthos /  Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – К., 2017. – Вип. 27, С. 55-60.

6             Дослідження органічних кислот трави люцерни мінливої / С. В. Ковальов, О. В. Демешко, В. Я. Кочерга, В. М. Ковальов // Український біофармацевтичний журнал – 2017. – №3. – С. 52–55.

7             Antimicrobial activity of extracts of Iris hungarica and Iris sibirica / V. M. Kovalev, O. O. Mykhailenko, A. V. Krechun, T. P. Osolodchenko // Annals of Mechnikov Institute – 2017 – № 2. – Р. 57 – 64.

8             Дослідження імуномодулюючої дії сухих екстрактів представників роду Asperula L. / Н. С. Шемчук, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, Н. В. Кашпур / Мат. І Всеукр. Конкурсу наук. робіт студ. та молод. Вчених мед.-фарм. Профілю, м. Київ, 17 лютого 2017 р. – Київ, 2017. – С. 126 – 133.

9             Дослідження гострої токсичності екстрактів з вероніки широколистої та вероніки довголистої / А. П. Осьмачко, В. М. Іваночко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2017. – № 4. (депоновано у редакції)

10           Питання введення до Державної фармакопеї України монографій «Гарпагофітуму лежачого корені» / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова, С. М. Губарь, А. Г. Котов, Е. Е. Котова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 4. (депоновано у редакції)

11           The Phytochemical Profile and Antibacterial Activity of the Fluid Extracts of Galium verum L. herb / I. L. Shinkovenko, T. V. Ilyina, O. V. Goryacha, A. M. Kovalyova, T. P. Osolodchenko, A. M. Komisarenko // Вісник фармації. – 2017. – № 4. – С. (депоновано у редакції)

Тези у закордонних виданнях

1             Ochkur O. V. Research of biologically active compounds of Avena sativa L. sprouts growth in various lighting conditions / O.V. Ochkur, M.O. Budnik, A.P. Osmachko, A. M. Kovaleva, V. M. Kayrod // Science And Life: Proceedings of articles the international scientific conference; Czech Republic, Karlovy Vary – Kyiv, Ukraine, 16-17 November 2017. – Czech Republic. – Karlovy Vary: Skleněný Můstek. – р. 39-42. – 268 Р.

2             Маркин А. Н. Эфирное масло цветков рябины обыкновенной / А. Н. Маркин, Е. В. Криворучко // ІІІ Гаммермановские чтения : тезисы докл. науч.– метод. конф. 31.01.17-03.02.17. – СПб. : Изд-во СПХФА, 2017. – 156 с. – С. 79–80.

3             Криворучко Е. В. Фенольные соединения листьев черемухи поздней / Е. В. Криворучко, В. А. Самойлова  // ІІІ Гаммермановские чтения : тезисы докл. Науч.-метод. Конф. 31.01.17-03.02.17. – СПб. : Изд-во СПХФА, 2017. – 156 с. – С. 62–63.

4             Кречун А.В. Предварительное изучение биологически активных веществ некоторых сортов рода Iris L. методом хроматографи / А. В. Кречун, О. А. Михайленко, В. Н. Ковальов // «Актуальные вопросы современной медицины и фармации»: материалы 69-й итоговой научно-практической конференции студентов и молодых ученых (19−20 апреля 2017 г.), Витебск : ВГМУ, 2017. – 846 с. – с. 199 – 200.

5             Шинковенко И. Л. Мониторинг экстрагирования полисахаридов из травы подмаренника настоящего / И. Л. Шинковенко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, А. Н. Комиссаренко // III Гаммермановские чтения : сб. трудов науч.-метод. конф., г. Санкт-Петербург, 31 янв. – 03 февр. 2017 г. – СПб, 2017. – С. 146 – 147.

6             Шемчук Н. С. Поиск биологически активних веществ для фармации видов рода Asperula L. с использованием метода нумерической таксономии / Н. С. Шемчук, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, А. Н. Комиссаренко // III Гаммермановские чтения : сб. трудов науч.-метод. конф., г. Санкт-Петербург, 31 янв. – 03 февр. 2017 г. – СПб, 2017. – С. 141 – 143.

7             Сидора, Н.В. Летучие вещества листьев Crataegus curvisepala Lindm. / Н.В. Сидора, А.М. Ковалева // Мат. Научно-методической конференции Гаммермановские чтения, 31 января-3 февраля 2017 г. – Санкт-Петербург. – 2017. – С. 114-116.

8             Kriukova A. Rationale for choosing of extraction solvent for obtaining liquid extract from the roots of Harpagophytum Procumbens DC / A. Kriukova, I. Vladymyrova, T. Tishakova // Fourth Pharmaceutical Business Forum and Scientific and Practical Conference «Innovations and prospects in pharmaceutical practice” (October 27-29, 2017), Varna, 2017. – Р. 37.

9             Savelieva О.Analys of hydroxycinnamic acids Pulsatilla pratensis (L.) Mill. / О. Savelieva, I. Vladymyrova, O. Levashova, G. Shumova // Fourth Pharmaceutical Business Forum and Scientific and Practical Conference «Innovations and prospects in pharmaceutical practice” (October 27-29, 2017), Varna, 2017. – Р. 42.

10           Kriukova A. GC-MS determination of chemical constituents of Radix Harpagophytum procumbens DS / A. Kriukova, I. Vladymyrova // Proceedings of the 1st Annual Conference «Technology transfer: innovative solutions in medicine» (Ukrainian Section) (26 October 2017, Tallinn, Estonia), 2017. – Р. 52-54.

11           Savelieva О. Вивчення амінокислотного складу трави Thalictrum foetidum L. / О. Savelieva, I. Vladymyrova // Proceedings of the 1st Annual Conference «Technology transfer: innovative solutions in medicine» (Ukrainian Section) (26 October 2017, Tallinn, Estonia), 2017. – Р. 55-56.

12           Savelieva E.V. Investigation of fatty acid composition of herb and roots of Fetid Meadow Rue (Thalictrum foetidum L.) / E.V. Savelieva, I. Vladymyrova, G. Shumova, T.S. Tishakova // II International Scientific and Practical Conference “Topical Problems Of Modern Science” (18 November 2017, Warsaw, Poland) (депоновано у редакції)

13           Крюкова А.І. The element composition study of Sophora japonica / А.І. Крюкова, І.М. Владимирова // II International Scientific and Practical Conference “Topical Problems Of Modern Science” (18 November 2017, Warsaw, Poland) (депоновано у редакції)

14           Savelieva E.V., Vladymyrova I., Tishakova T.S. Study Of Monosaccharide Composition Of Meadow Pasqueflower // Міжнародна науково-практична конференція «Scientific development and achievements» (1 грудня 2017 р., Сент-Ендрюс, Шотландія) (депоновано у редакції)

Статті у виданнях, що індексуються у науком. базах даних

1             Amino-Acid Composition of Galium salicifolium Herb / T. V. Il’ina, A. M. Kovaleva, O. V. Goryachaya, A. N. Komissarenko // Chemistry of Natural Compounds. – Vol. 53, No. 3 / May, 2017. – P. 605-606. Translated from Khimiya Prirodnykh Soedinenii, No. 1, January-February, 2017, pp. 136-137. https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-017-2066-4

2             Carboxylic Acids and Amino Acids of Galium pseudomollugo Herb / T. V. Ilina, O. V. Goryacha, A. M. Kovalyova, O. M.Koshovyi // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (11). – Р. 91-94.

3             Study of Macro- and Microelements Composition of Veronica longifolia L. Herb and Veronica teucrium L. Herb and Rhizomes, and Extracts Obtained from These Species / А. P. Osmachko, А. М. Kovaleva, T. V. Ili’ina, O. N. Koshovyi, A. M. Komіsarenko, E. Yu. Akhmedov // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2017. – № 1. – С. 24 – 28.

4             Аминокислотный состав травы подмаренника иволистного Galium salicifolium Klokov / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая, А. Н. Комиссаренко // Химия природных соединений. – 2017. № 1. – С. 136-137 (511 – 512).

5             Study of Dry Extract of Tansy (Tanacetum vulgare) Using the Method of High-performance Liquid Chromatography / M. Yu.  Zolotaikina, T. M. Hontova, A. H. Kotov, T.V. Ilyina, O.V. Kryvoruchko // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (11). – Р. 1-4.

6             A hepatoprotective activity of galium verum extracts against carbon tetrachlorideinduced injury in rats/ O. V. Goryacha, T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova, O. M. Koshovyi, O. V. Krivoruchko, I. M. Vladimirova, A. M. Komisarenko // Der Pharma Chemica. – 2017. – Vol. 9 (7). – Р. 80-83.

7             Isoflavonoids from the rhizomes of Iris hungarica and antibacterial activity of the dry rhizomes extract / O. Mykhailenko, V. Kovalyov, S. Kovalyov, A. Krechun // Ars Pharmaceutica – 2017. – № 58(1). – Р. 39 – 45.

8             Gas chromatography – mass spectrometry studies of the component composition of carboxylic acids of the rhizomes of Iris medwedewii and Iris carthaliniae (Iridacae) / I.I. Javanshir, D.I. Isaev, O.O.Mykhailenko, V. M. Kovalyov, G.M.Gurbanov, M.Y.Suleymanov // Česká a slovenská farmacie. – 2017;Vol. 66, P. 9-14.

9             Carboxylic acids from brown algae Fucus vesiculosus and Padina pavonica / E. Krivoruchko, H. Kanaan, V. Samoilova, T. Ilyina, O. Koshovyi // Čes. slov. Farm. – 2017. (депоновано до редакції)

10           The Immunomodulatory Activity of the Aqueous Extract and Complexes of Biologically Active Compounds of Galium verum L. herb. / I. L. Shinkovenko, N. V. Kashpur, T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova, O. V. Goryacha, O. M. Koshovyi, E. L. Toryanyk, O. V. Kryvoruchko // Ceska a Slovenska Farmacie. – 2017. (депоновано до редакції)

11           Research of elemental composition of Iris hungarica and Irises varieties / V.M. Kovalyov, A.V. Krechun, О.О. Mykhailenko, О.V. Gryshyna  // Vegetos – An International. – Journal of Plant Research. – 2017 – Vol. 30 : 4. P. 1-4.

Тези у вітчизняних виданнях

1             Markin O. M. The content of procyanidins in fruits of mountain ash / O. M. Markin, O. V. Krivoruchko // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol. 1. – Kh. : Publishing Office NUPh, 2017. – 414 p. – P. 97.

2             Комісаренко М.А. Перспектива створення нового протизапального засобу на основі листя брусниці / М.А. Комісаренко, О.М. Кошовий, К.В. Цеменко, І.В. Кіреєв // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» 30-31 березня 2017 р., м. Харків. – (2017). Том 2 – С. 173.

3             Упир Т. В. Фітохімічне вивчення пагонів багна звичайного (Ledum palustre) та екстрактів на їх основі / Т. В. Упир, О. М. Кошовий, А. М Комісаренко., К. С. Толмачова, І. В. Кіреєв // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (30-31 березня 2017 р.). – м. Харків, 2017. – С. 325-326.

4             К. С. Толмачова Дослідження протикашльової активності багна звичайного / К. С. Толмачова, І. В. Кіреєв, О. М. Кошовий, Т. В. Упир // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 березня 2017 р. – м. Харків, 2017. – С. 316.

5             Швець І. О. Навчальна практика з фармакогнозії – складова частина професійної підготовки провізора / І. О. Швець, Б. Ш. Самадов, Т. В. Ільїна // Актуальні питання практичної підготовки студентів НфаУ в Україні та за кордоном : матер. Наук.-практ. конф. з практики студ. НФаУ, м. Харків, 6 квіт. 2017 р. – Х. : НфаУ, 2017. – 92 с. – (Серія «Наука»). – С. 81 – 82.

6             Demeshko O. V. Research of tannins smallanthus sonchifolius / O. V. Demeshko, L. V. Topchiy V. I. Izmaylova // Topical issues of new drugs development – Ministry of public health of Ukraine National University of Pharmacy; 20 april 2017 – Kharkiv. (депоновано до редакції)

7             Krechun A.V. Perspectiveness of the use of some representatives of the genus Iris L. / A.V. Krechun, V.M. Kovalyov // Abstracts of lectures of XXIV international scientific and practical conference of young scientists and students: «Topical issues of new drugs development» (April 20, 2017). – Kharkiv, 2017. – P. 85 – 86.

8             Кречун А.В. Перспективність створення антимікробного засобу на основі півників / А.В. Кречун, О.О. Михайленко, С.В. Ковальов // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки-людині» (30-31 березня 2017 року) – Харків: «Наука», 2017. – С. – 186.

9             Коновальчук А.Г. Розробка збору на основі лікарської рослинної сировини для лікування гіпертиреозу / А. Г. Коновальчук, О. О. Стремоухов // Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : збірник наукових праць, випуск 3. – X.: Вид-во НфаУ, 2017. – С. 160-163.

10           Ivanov S. M. Research of volatile compounds of lipophilic complex from Galium verum herb // S. M. Ivanov, Scientific supervisor: аssist.-prof. Ilina T. V. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф. Молодих вченимх та студентів, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. В 2-х томах, Т. 1. – Х. : Вид-во НфаУ, 2017. – С. 74.

11           Kutova V. M. Monitoring of the extraction of pectins from the herb of Galium verum L. / V. M. Kutova, I. L. Shynkovenko, Scientific supervisor: аssist.-prof. Ilina T. V. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф. Молодих вчених та студентів, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. В 2-х томах, Т. 1. – Х. : Вид-во НфаУ, 2017. – С. 88.

12           Шинковенко І. Л. Дослідження антибактеріальної активності водного витягу з трави Galium verum L. / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, О. В. Горяча, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : мат. I Міжнар. наук. – практ конф. «Ліки – людині», м. Харків, 30-31 бер. 2017 р. В 2-х т., Т. 2. – Х. : НфаУ, 2017. – С. 363.

13           Осьмачко А. П. Дослідження антибактеріальної активності витягів з рослинної сировини // А. П. Осьмачко, К. М. Максимюк, А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, О. В. Очкур // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: мат. І Міжнародної наук.-практ. конф., 30-31 березня 2017 р. – Х.: НфаУ, 2017 – С. 251.

14           Osmachko A. P. The study of the content of extractives substances of V. teucrium L. herb, leaves and flowers / A. P. Osmachko, N. V. Sydora, A. M. Kovaleva // XXIV International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new drugs development» (Kharkiv, April 20, 2017). In 2 T., T.1. – Kh.: NUPH, 2017. – P. 111-112.

15           Goncharov O. Sedative effect of a thick extract of the Lamium album L. / O. Goncharov, А. Kovalyova, Avidzba Yu., A. Minaieva // Актуальні питання лабораторної медицини. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 65-річчю створення Харківського медичного товариства клінічної лабораторної діагностики. (м. Харків, Україна 09-10 листопада 2017). – Х., 2017. – С. 8-9.

16           Сидора Н. В. Імуномодулююча активність фенольного комплексу плодів глоду / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова // Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: Матеріали XXXIII Всеукр. Наук.-практ. конф. З міжнародн. Участю, 30-31 бер. 2017 р. – Харків. – С. 298.

17           Maksimyuk K. M. Study of the major groups of biologically active substances of complex product based on plant extracts / K. M. Maksimyuk, O.V. Goncharov, N.V. Sydora // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 20, 2017). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2017. – P. 46-47.

18           Osmachko A. P. Chromatographic research of Veronica incana L. herb / A. P. Osmachko, V. V. Andreyeva, O. V. Goncharov, A. M. Kovaleva // XXIV International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new drugs development» (Kharkiv, April 20, 2017). In 2 T., T.1. – Kh.: NUPH, 2017. – P. 48.

19           Osmachko A. P. Chromatographic research of Digitalis purpurea and Digitalis lanata flowers / A. P. Osmachko, Yu. Yu. Rykova, A. M. Kovaleva // XXIV International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new drugs development» (Kharkiv, April 20, 2017). In 2 T., T.1. – Kh.: NUPH, 2017. – P. 124.

20           Maksimyuk K. M. Study of the major groups of biologically active substances of complex product based on plant extracts / K. M. Maksimyuk, O. V. Goncharov, N. V. Sydora / Scientific supervisor: prof. Kovalyova A. M. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. В 2-х томах, Т. 1. – Х. : Вид-во НфаУ, 2017. – P. 94.

21           Maksimyuk K. M. Study the dynamics of the arbutin’s content in Arctostaphylos uvaursi L. leaves / K. M. Maksimyuk, N. V. Sydora, O. V. Ochkur , A. M. Komissarenko / Scientific supervisor: prof. Kovalyova A. M. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доп. XXIV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. В 2-х томах, Т. 1. – Х. : Вид-во НфаУ, 2017. – P. 95.

22           Kriukova A.I. Quantitative determination of carbohydrates in radix Harpogophytum procombens / A. I. Kriukova, I. N. Vladimirova // XXIV International Scientific And Practical Conference  Of  Young  Scientists  And  Student  (April 20, 2017)  in  2  vol.,Vol.1. – Kh.:  Publishing  Office NUPh, 2017. – P. 87.

23           Крюкова А.І. Визначення технологічних параметрів коренів гарпагофітуму лежачого (Harpogaphytum procombens DC) / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // XXІ міждународний медичний конгрес студентів та молодих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – 2017. – C. 244.

24           Ковальов С. В. Кількісне визначення фенольних сполук у траві люцерни хмелевидної / С. В. Ковальов, В. М. Ковальов, В. В. Король // Міжнародна науково-практична конференція «Промислова фармація: етапи становлення та майбутнє»: збірник наукових праць (29-30 вересня 2017) – Х.: Вид-во НФаУ, с.70 – 74.

25           Количев І.О. Фітохімічне вивчення пагонів та листя чорниці звичайної, створення на його основі лікарських засобів / І. О. Количев, О. М. Кошовий, А.М. Комісаренко, А.Л. Загайко // Матеріали І Міжнар. наук. Практ. конф. «Ліки – людині» (30-31 березня 2017 р.). – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 167.

26           Комісаренко М.А. Перспектива створення нового протизапального засобу на основі листя брусниці / М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий,  К. В. Цименко, І. В. Кіреєв // Матеріали І Міжнар. наук. Практ. конф. «Ліки – людині» (30-31 березня 2017 р.). – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 173.

27           Стремоухов О.О. Вивчення антибактеріальної активності екстрактів плодів та листя Vaccinium uliginosa // О.С. Пешкова, О. М. Кошовий, І. В. Кіреєв, О.О. Стремоухов // Матеріали І Міжнар. наук. Практ. конф. «Ліки – людині» (30-31 березня 2017 р.). – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 261.

28           Романенко Є.А. Вивчення хімічного складу та психотропної активності сухого екстракту трави кропиви собачої / Є.А. Романенко, Н.М. Трищук, О. М. Кошовий, І.В. Кіреєв, А.М. Комісаренко // Матеріали І Міжнар. наук. Практ. конф. «Ліки – людині» (30-31 березня 2017 р.). – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 274.

29           Цименко К.В. Діуретична активність екстрактів брусниці звичайної / К.В. Цименко, О. М. Кошовий, І.В. Кіреєв, М.А. Комісаренко // Матеріали І Міжнар. наук. Практ. конф. «Ліки – людині» (30-31 березня 2017 р.). – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 343.

30           Комісаренко М.А. Вивчення хімічного складу та  фармакологічної активності сухого екстракту мучниці звичайної / Н.Б. Чайка, О. М. Кошовий, М.А. Комісаренко, Матар Мазен, А.Б. Кравченко // Мат. І Міжнар. наук. Практ. конф. «Ліки – людині» (30-31 березня 2017 р.). – Х. : НФаУ, 2017. – Т. 2. – С. 350.

31           Upyr T. V. Investigation of the pharmacological activity ofpolysaccharide complex obtained from Ledum palustre/ D. A. Kirichenko, T. V. Upyr, О. М. Koshovyi, K.С. Tolmachova // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 20, 2017). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2017. – P. 80.

32           Komisarenko N. A. Defining options of standardization lingonberry leaves accordance with the methods and requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine / V. V. Olifir, О. М. Koshovyi N. A. Komisarenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 20, 2017). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2017. – P. 108.

33           Polozova A. V. Research in biological active substances of the bearberry leaves extract, which was obtained with 50 % ethanol / A. V. Polozova, О. М. Koshovyi N. B. Chayka // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 20, 2017). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2017. – p. 117.

34           Shvets I. O. Research of the motherwort herb components and their tinctures / I. O. Shvets, О. М. Koshovyi O. V. Kolomiets, E. A. Romanenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 20, 2017). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2017. – p. 129.

35           Vinakova A. E. Research of the dry alcoholic extract from bearberry leaves / A. E. Vinakova, О. М. Koshovyi N. B. Сhayka // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 20, 2017). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2017. – p. 140.

 

за 2016 год

Методичні рекомендації, зареєстровані в Укрмедпатентінформі

1         Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки плодів видів роду глід (Crataegus L.) флори України : методичні рекомендації / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко – К., 2016. – 26 с.

Інформаційні листи, зареєстровані в Укрмедпатентінформі

1   Макро- і мікроскопічні ознаки трави вероніки широколистої (Veronica teucrium L.). / А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, А. П. Осьмачко // Інформаційний лист № 06-2016. – Київ, 2016. – 5 с.

2   Макро- та мікроскопічні ознаки трави маренки запашної (Asperula odorata L.). / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, Н. С. Шемчук, А. П. Осьмачко // Інформаційний лист № 05-2016. – Київ, 2016. – 4 с.

Інформаційні листи, надані до Укрмедпатентінформу

1         Макро- і мікроскопічні ознаки трави вероніки довголистої (Veronica longifolia L.) / А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, А. П. Осьмачко, О.М. Кошовий // Інформаційний лист. Подано 02.11.2016

Статті, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus)

1         Демешко О. В. Хроматографическое исследование флавоноидов эспарцета песчаного / О. В. Демешко, В. Н. Ковалев // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал – 2016. – №.1 – С. 31-34. ISSN 1994-1951.

2         Дученко М. А. Флавоноиды Gleditsia Triacanthos / М. А. Дученко, О. В. Демешко, В. Н. Ковалев // Химия природных соединений – 2016. – №.6 – С. 941-942. IF 0.693; ISSN 0023-1150.

3         Исаев Д. И. Компоненты эфирных масел корневищ I. Medwedewii и I. Carthaliniae флоры Азербайджана / Д. И. Исаев, О. А. Михайленко, Г. М. Гурбанов, В. Н. Ковалев // Химия природных соединений – 2016. – №.4 – С. 641-642. IF 0.693; ISSN 0023-1150

4         Количественное определение мангиферина в кореневищах Iris hungarica и Iris sibirica методом ВЭЖХ / В. Н. Ковалев, О. А. Михайленко, Д. И. Исаев, Г. М. Гурбанов // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал – 2016. – №.1 – С.13-17. ISSN        1994-1951

5         Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной / О. Н. Кошевой, А. Л. Загайко, И. А. Колычев, Э. Ю. Ахмедов, А. Н. Комиссаренко // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2016. – № 1. – С. 18-23. (ISSN 1994-1951).

6         A Comparative Study of Morphological Features and Flavonoid Composition of Galium L. Genus Species / Tetyana V. Ilyina, Olga V. Goryacha, Alla M. Kovaleva, Oleh M. Koshovyi, Igor L. Shinkovenko // Der Pharmacia Lettre. – 2016. – № 8 (13). – P. 316-321. (ISSN 0975-5071). Elsevier impact: 0.5

7         Amino acid composition of Veronica teucrium L. herb / А. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, О. V. Goryacha, Yu. N. Avidzba // Der Pharma Chemica. – 2016. – № 8 (10) – С. 216-220. (ISSN 0975-413Х)

8         Antimicrobial Activity of the Genus Galium L. / T. V. Ilyina, O. V. Goryacha, E. L. Toryanik, I. A. Kulish, A. M. Kovaleva // Pharmacognosy Communications. – 2016. – Vol. 6, № 1. – P. 42-47. ISSN :2249-0159 (Print) ; 2249-0167 (Online), Journal impact 2.19.

9         Borodina N. The volatile components of Salix elaeagnos Scop. Shoots / N. Borodina, O. Koshovyi, V. Kovalyov // Proceedings of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2016). “Paris University Press”, 2016. – P. 572-577. (ISSN 978-2-547-75395-7).

10       Borodina N. V. Research of volatile compounds from Salix cinerea L. / N. V. Borodina // Oxford Review of Education and Science. – «Oxford University Press», 2016. – Vol. V, № 1 (11). – Р. 468 – 473.

11       Constituents of essential oils from Azerbaijan Iris medwedewii and I. carthaliniae rhizomes / D. I. Isaev, O. A. Mikhailenko, G. M. Gurbanov, V. N. Kovalev // Chemistry of Natural Compounds. – 2016. – Vol. 52, N 3. – P. 748-750. IF 0,473 ISSN: 0009-3130 (print version); ISSN: 1573-8388 (electronic version)

12       Duchenko M. A. Flavonoids from Gleditsia triacanthos / M. A. Duchenko, O. V. Demeshko, V. N. Kovalev // Chemistry of Natural Compounds. – 2016. – Vol. 52, N 6. – P. 1093-1094. IF 0,473 ISSN: 0009-3130 (print version); ISSN: 1573-8388 (electronic version)

13       Ilyina T. The Sedative Activity of the Dry Extract from Galium verum L. / T. Ilyina // The XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”, Tokyo, Japan, 25-27 January 2016. – Tokyo University Press, 2016. – PP. 406-411. ISBN 978-4-835-857398-7. SNIP 3.587. SJR 3.783.

14       Koshovyi O. Phytochemical and pharmacological study of the dry extract of Labrador tea shoots / O. Koshovyi, T. Upyr, A. Komissarenko // Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). “Tokyo University Press”, 2016. – P. 382 – 385. (ISSN 978-4-835-857398-7).

15       Koshovyi O. The study of the microelement composition of extracts from eucalyptus leaves / Oleh Koshovyi // Asian Journal of Scientific and Educational Research. – «Seoul National University Press», 2016. – № 1 (19). – P. 832 – 836. (ISSN 1992-1456).

16       Koshovyi O. The study of the phenolic composition of the dry extract of motherwort herb and its psychotropic activity / Oleh Koshovyi, Yevhen Romanenko, Andrey Komissarenko // American Journal of Science and Technologies. – «Princeton University Press», 2016. – № 1 (21). – P. 1055 – 1059. (ISSN 0002-959X).

17       Koshovyi O. The study of the volatile fraction of Bilberry leaves / O. Koshovyi, I. Kolychev, T. Ilina // Science and Education Studies. – 2016. – № Vol. 1, № 17. – P. 775 – 778. ISSN 0926-722X. SNIP 4.986. SJR 5.038. ISSN : 0975-5071. IF 0.40.

18       Savelieva E.V. Determination of effect of Ballota nigra extract on the state of lipid peroxidation and rats’ antioxidant system under chronic immobilization stress / E.V. Savelieva, I.N. Vladymyrova, T.S. Tishakova // Der Pharmacia Lettre. – 2016. – Vol. 8(5). – P. 227-230. (ISSN 0975-5071). Elsevier impact: 0.5

19       Mykchailenko O. O. Phenolic compounds of the genus Iris plants (Iridaceae) / O. O. Mykchailenko, V. M. Kovalyov // Česká a slovenská farmacie. – 2016. – Vol. 65. – P. 70 – 77. IF 0,376 ISSN 1210-7816

20       Osmachko A. P. Сomponents of essential oil of Veronica spicata L. and Veronica chamaedrys L. flowers / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, A. V. Ochkur // American Journal of Science and Technologies. – «Princeton University Press»,  2016. – №1 (21), Vol. 3 – Р. 1003-1009. (ISSN 2375-3846) Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.368.

21       Prospects of creating a new medicine with the hypoglycemic action from Cowberry leaves / O. Koshovyi, M. Komissarenko, A. Zagayko, T. Ilina // London Review of Education and Science. – 2016. – Vol. 1, № 19. – P. 1016 – 1021. ISSN  1474-846X, SNIP 5.245. SJR 5.458.

22       Prospects of new drugs creation based on the extracts from Salvia officinalis leaves / O. Koshovyi, M. Myha, Yu. Verkhovodova, I. Kireev, T. Ilina // Oxford Review of Education and Science, “Oxford University Press”, 2016, № 1(11). – P. 474 – 478. (ISSN 0305-4985).

23       Research into chemical composition and anti-inflammatory activity of the sage leaves alcoholic extract / O. Koshovyi, M. Myha, Yu. Verkhovodova, I. Kireev, T. Ilina // Proceedings of the 6th International Academic Congress “Science, Education and Culture in Eurasia and Africa” (France, Paris, 23-25 March 2016). “Paris University Press”, 2016. – P. 578-582. (ISSN 978-2-547-75395-7).

24       Sydora N. Gas chromatographic-mass spectrometric studies of organic acids of Crataegus pedicelata Sarg. leaves / N. Sydora, A. Коvaleva, A. Komissarenko // Science and Education Studies, “Stanford University Press”. – 2016. – Vol. 2, № 1(17). – P. 769 – 774. (ISSN 0926-722Х)

25       Sydora N. Research the оrganic acids of flowers of hawthorn species from the section Sanguineae L. / N. Sydora, A. Коvalyova, A. Komissarenko // Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization”(Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). – 2016. – Vol. 2. – P. 378 – 381. (ISSN 978-4-835-857398-7).

26       Sydora N. V. Comparative study of basic morphological and anatomical features the leaves of  Ukrainian Hawthorn species / N. V. Sydora, A. M. Коvalova // London Review of Education and Science, “Imperial College Press”. – 2016. – № 1 (19). – P. 1011 – 1015. (ISSN 1474-846Х).

27       Sydora N. V. Gas chromatographic-mass spectrometric studies the volatile compounds and organic acids the leaves of Crataegus macracantha Loud. / N. V. Sydora, A. M. Коvalova // American Journal of Science and Technologies. – 2016. – Vol. 3, № 1 (21). – P.1041 – 1045. (ISSN 0002-959Х).

28       The Antihypoxic and Sedative Activity of the Dry extract from Asperula odorata L / N. S. Iurchenko, T. V. Ilyina, A. M. Kovaleva, E. L. Toryanik, I. A. Kulish // Pharmacognosy Communications. – 2015. – Vol. 5, № 4. – P. 233-236. ISSN :2249-0159 (Print) ; 2249-0167 (Online), Journal impact 2.19.

29       Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной / О. Н. Кошевой, А. Л. Загайко, И. А. Колычев, Э. Ю. Ахмедов, А. Н. Комиссаренко // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2016. – №1. – С. 18-23. (ISSN 1994-1951).

30       The study of the volatile fraction of Bilberry leaves / O. Koshovyi, I. Kolychev, T. Ilina // Science and Education Studies, “Stanford University Press”, 2016, № 1(17). – P.775-778. (ISSN 0926-722Х).

Статті у закордонних виданнях

 1. Коshovyi О. Morphological and taxonomic research of Salvia genus / Оleh Коshovyi // Scientific letters of academic society of Michal Boludansky (Slovakia). – 2016. – Vol. 4. – № 2. – P. 53 – 56. (ISSN 1338-9432).
 2. Горячая О. В. Фенилпропаноиды сухого экстракта травы подмаренника настоящего / О.В . Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республ. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), г. Ташкент, 19-20 нояб. 2015. – Ташкент, 2015. – С. 26-27.
 3. Ильина Т. В. Исследование аминокислотного состава травы Galium aparine / Т. В. Ильина // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – 2016. – Vol.4, № – P. 28–31. ISSN :1338-9432.
 4. Криворучко Е. В. Фенольные соединения листьев рябины сибирской и рябины бузинолистной / Е. В. Криворучко // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: республ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Ташкент, 19 – 20 ноября 2015 г.: тезисы докл. – Ташкент, 2015. – С. 87 – 89.
 5. Осьмачко А. П. Исследование фенольных соединений Veronica longifoliaL. / А. М. Ковальова, А. В. Очкур // “Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации – Сборник мат. республ. науч.-практ. конф. (с международным участием), (г. Ташкент 19-20 ноября 2015) – С. 63-64.
 6. Самойлова В. А. Фенольные соединения плодов аронии черноплодной / В. А. Самойлова, Е. В. Криворучко, В. Н. Ковалев // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации: республ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Ташкент, 19 – 20 ноября 2015 г.: тезисы докл. – Ташкент, 2015. – С. 89 – 90.
 7. Юрченко Н. С. Фенольные соединеия сухого экстракта травы Asperula humifusa (M. Bieb.) Besser / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации : материалы республ. науч.-практ. конф. (с междунар. участием), г. Ташкент, 19-20 нояб. 2015. – Ташкент, 2015. – С. 97-98.
 8. Grytsyk L.M. Research of carboxylic acids quantitative content in the herb of Alchemilla species / L.M. Grytsyk, Kovaleva A.M., Dubel N.I. // Scientific proceedings of the international network AgroBioNet of the institution and researcher of international research, education and development programme «Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality» Agrobiodiversity to improve nutrition, health and quality of life. vyd. Nitra : Slovak Agricultural University. – 2015.– Part 1. – S.212-215. – 374 p.  ISBN 978-80-552-1379-8.

Статті у вітчизняних виданнях

1         Фенольні сполуки екстракту трави глухої кропиви білої / А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, О. В. Очкур, А. П. Осьмачко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – №3. – С. 72-77.

2         Хромато-мас-спектрометричне дослідження карбонових кислот екстракту трави глухої кропиви білої / О. В. Очкур, О. В. Гончаров, А. М. Ковальова, Л. В. Концева // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – Вип. 24(5). – С. 167-172. ISSN: 2227-7404.

3         Borodina N. V. The volatile components of salix myrsinifolia salisb. shoots/ N. V. Borodina // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика. – Київ, 2016. – Вип. 26 – С. 303-308. (ISSN 2227-7404).

4         Антибактеріальна активність комплексів з трави вероніки довголистої / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Н. В. Кашпур, І. В. Грудько // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – №1 (42) – С. 58-63. (ISSN 2311-715Х)

5         Бородіна Н. В. Вивчення летких сполук осики / Н. В. Бородіна, В. М. Ковалев, О. О. Стремоухов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 43-49. (ISSN 2227-7404).

6         Бородіна Н. В. Изучение летучих компонентов Populus Bolleana Louche./ Н. В. Бородіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Науковий прогрес та процес розвитку країни в аспекті євроінтеграції: (м. Вінниця, 17 жовтня 2015 р.) / Вінниця : Видавництво-друкарня «ДІЛО», 2015. – С. 99-103.

7         Вовк Г. В. Амінокислотний та моноцукровий склад сухого екстракту з листя шавлії лікарської отриманого шляхом комплекної переробки / Г. В. Вовк, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2016. – № 1. – С. 33-36. (ISSN 1562-7241).

8         Вовк Г. В. Визначення параметрів стандартизації сухих екстрактів з листя шавлії лікарської / Г. В. Вовк, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Фармаком. – 2016. – № 1. – С 28-32. (ISSN 2414-9195).

9         Дослідження впливу сухих екстрактів з листя брусниці і чорниці з додаванням L-аргініну на розвиток метаболічних порушень за умов експериментального цукрового діабету ІІ типу / А. Л. Загайко, О. І. Чумак, В. П. Филимоненко, О. М. Кошовий // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 70- 75. (ISSN 2311-715X).

10       Дослідження органічних кислот спиртового екстракту з листя чорниці звичайної / І. О. Количев, Т. О. Краснікова, А. Л. Загайко, О. М. Кошовий // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 55- 57. (ISSN 2311-715X).

11       Дослідження фенольних речовин трави Veronica teucrium L. / А. М. Ковальова, А. П. Осьмачко, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Зб. наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – Вип.24., кн. 5. – 2015. – С. 118 – 123. (ISSN 2227-7404).

12       Дослідження хімічного складу та фармакологічної активності полісахаридного комплексу багна звичайного/ Т. В. Упир, К. C. Толмачова, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, І. В. Кірєєв // Вісник фармації. – 2016. – № 3. – С. 32-35. (ISSN 1562-7241).

13       Ільїна Т. В. Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. / Т. В. Ільїна // Science Rise. – 2016. № 2 (19). – С. 28 – 32. ISSN 2313-8416 (On-line), ISSN 2313-6286 (Print).

14       Количев І. О. Дослідження амінокислотного складу спиртового екстракту з листя чорниці звичайної / І. О. Количев, Т. О. Краснікова, О. М. Кошовий // Вісник фармації. – 2016. – № 2. – С. 12-15. (ISSN 1562-7241).

15       Комісаренко М. А. Склад летких сполук листя брусниці звичайної / А. М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2016. – № 3. – С. 36 -38. (ISSN 1562-7241).

16       Дослідження амінокислотного складу спиртового екстракту брусниці звичайної / М.А.Комісаренко, О.М. Кошовий, Г.П.Зайцев, А.М. Ковальова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 24(5). – 2015. – 416 с. – с. 127 – 132.

17       Осьмачко А. П. Дослідження гідроксикоричних кислот трави Veronica longifolia L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Очкур // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2016. – Вип. 26. – С. 378-382. (ISSN 2227-7404).

18       Крюкова А. І. Стандартизація квіток софори японської за макроскопічними та мікроскопічними ознаками / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія. Часопис. – 2016. – № 1. – C. 42-45.

19   Крюкова А. І. Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками / А. І. Крюкова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // ScienceRise. – 2016. – №2/4(19). – С. 32-37.

20       Осьмачко А. П.  Дослідження фенольних речовин трави Veronica teucrium L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – Вип.24, книга 5 – 2015. – С. 118-123. (ISSN 2227-7404).

21       Морфолого-анатомічне дослідження трави сону лучного (Pulsatilla pratensis (L.) Mill.) / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Фітотерапія Часопис. – 2016. – № 1. – С. 55-60.

22   Перспективи створення нового гіпоглікемічного лікарського засобу на основі біологічно активних речовин листя чорниці звичайної /

І. О. Количев, О. М. Кошовий, А. Л. Загайко, Т. О. Краснікова, А. М. Ковальова // Фармаком. – 2016. – № 1. – С 67 – 73. (ISSN 2414-9195).

23       Количев І. О. Питання введення до ДФУ національної монографії «Чорниці пагони» / Е. Е. Котова, І. О. Количев, Т. В. Шишко, А. Г. Котов, О. М. Кошовий // Фармаком. – 2016. – №3. – С. 9-15. (ISSN 2414-9195).

24       Рудник А. М. Хімічний склад та мікробіологічна активність хлороформного екстракту бруньок тополі італійської /А. М. Рудник // Медична та клінічна хімія. – 2016. – № 2. – С. 42-48. (ISSN 2410-681Х (Print), ISSN 1681-2557, 2414-9934 (On-line).

25       Савельєва О. В. Вивчення мінерального складу трави та коренів Thalictrum foetidum L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2016. – № 1 (20). – С. 57-59.

26       Савельєва О. В. Встановлення тотожності листя меліси лікарської з визначенням діагностичних морфолого-анатомічних ознак / О. В. Савельєва, Л. М. Сіра, І. М. Владимирова // Science Rise. – 2016. – № 1/4 (18). – С. 16 – 22. ISSN 2313-8416 (On-line), ISSN 2313-6286 (Print).

27       Сидора Н.В. Порівняльне хімічне дослідження жирнокислотного складу квіток глодів секції Sanguineae Sarg. / Н. В. Сидора, А. М. Ковальова, Ю. Н. Авідзба, А.М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2015. – № 4. – С. 8-12. (ISSN 1562-7241).

28       Стремоухов О. О. Вивчення фізико-хімічних та біохімічних показників жовчі тварин / О. О. Стремоухов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2016. – Вип. 26. – С. 407-412. (ISSN 2227-7404).

29        Фітохімічне та фармакологічне дослідження дистиляційного витяжки з листя шавлії лікарської / Г. В. Вовк, М. М. Мига, О. М. Кошовий,Ю. В. Верховодова, І. В. Кіреєв // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 51-54. (ISSN 2311-715X).

30       Research of pharmacological properties of Lamium album L. herb complexes. / A. M. Kovaleva, A. V. Goncharov, A. V. Ochkur  // Український біофармацевтичний журнал. – 2016. – № 3. – C. 39-42. ISSN: 2311-715X.

СТАТТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

1          Бойнік В. В. Люпин: в кн. Фармацевтична енциклопедія / Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – С. 998-999. (ISВN 978-966-2066-60-9).

2         Демешко О. В. Робінія / О.В. Демешко, В.М. Ковальов // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – с. 1478. (ISВN 978-966-2066-60-9).

3         Демешко О. В. Хміль звичайний / О.В. Демешко // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – с. 1850. (ISВN 978-966-2066-60-9).

4         Ільїна Т. В. Кмин звичайний. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2016. – 1952 с. – с. 845. (ISВN 978-966-2066-60-9).

5         Ільїна Т. В. Пізньоцвіт. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2016. – 1952 с. – с. 1300 (ISВN 978-966-2066-60-9).

6         Ільїна Т. В. Подофіл. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: МОРІОН, 2016. – 1952 с. – с. 1329 – 1330. (ISВN 978-966-2066-60-9).

7         Ільїна Т. В. Солодовниченко Ніна Макарівна. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – с. 1556. (ISВN 978-966-2066-60-9).

8         Ковальов В. Н. Флавоноїди / В. М. Ковальов // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – с. 1800-1804. (ISВN 978-966-2066-60-9).

9         Краснікова Т. О. Переступінь білий [Текст] / Т.О. Краснікова // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., перероб. і доповн.-К.: «Моріон», 2016. –1952с.:ил.16с. (ISВN 978-966-2066-60-9).

10       Краснікова Т. О. Родовик лікарський [Текст] / Т.О. Краснікова // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., перероб. і доповн.-К.: «Моріон», 2016. –1952с.:ил.16с. (ISВN 978-966-2066-60-9).

11       Краснікова Т. О. Соняшник бульбистий [Текст] / Т. О. Краснікова // Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., перероб. і доповн.-К.: «Моріон», 2016. (ISВN 978-966-2066-60-9).

12       Осьмачко А. П. Вероніка. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с. – С. 284– 285. (ISВN 978-966-2066-60-9).

13       Рудник А. М. Малина звичайна / Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. Ради та автор передмови В.П. Черних. – 3-тє вид., перероб. і доповн. – К.: «Моріон», 2016. – С. 1017-1018. (ISВN 978-966-2066-60-9).

14       Сидора Н. В. Гібіскус сабдарифа. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор предмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с., с. 380-381. (ISВN 978-966-2066-60-9).

15       Сидора Н. В. Золототисячник звичайний. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор предмови В. П. Черних. – 3-е вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2016. – 1952 с., с. 675-676. (ISВN 978-966-2066-60-9).

16       Ковальова А. М. Раувольфія // Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор промови В. П. Черних. – К.: «Моріон», 2016. – 1952 с., с. 1433-1434. (ISВN 978-966-2066-60-9).

17       Ковальова А. М. Віка. Горошок // Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор промови В. П. Черних. – К.: «Моріон», 2016. – 1952 с., с.  431-433.  (ISВN 978-966-2066-60-9).

18       Ковальова А. М. Солодушка // Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор промови В. П. Черних. – К.: «Моріон», 2016.  2016. – 1952 с., с.  1556-1557.  (ISВN 978-966-2066-60-9).

19       Ковальова А. М. Тирлич // Фармацевтична енциклопедія. Голова ред. ради та автор промови В. П. Черних. – К.: «Моріон», 2016. – 1952 с., с.  1662-1663.   (ISВN 978-966-2066-60-9).

Тези у закордонних виданнях

1         Mykchailenko O. A. Aromatic compounds and terpenoids of essential oil of several Iris species / O. A. Mykchailenko, V. N. Kovalyov // IV International Scientific Conference of Young Researchers, April 29-30, 2016, Baku, Azerbaijan. – р.134.

2         Osmachko A. P. Pharmacognostic study of Veronica teucrium  L. herb / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva // 2nd International Young Scientists Symposium «Plants in Pharmacy & Nutrition» (Wroclaw, September 15-17, 2016) – Wroclaw Medical University, 2016 – Р. 132.

3         Upyr T.V. Prospects of development of new drugs based on complex processing of Ledum palustre shoots / T.V. Upyr, O.M. Koshevoy, A. M. Komissarenko // 2nd International Young Scientists Symposium “Plants in pharmacy and nutrition” (15-17 September 2016, Wroclav, Poland). – Wroclav, Poland. – 2016. – P. 165. (ISBN 978-83-7055-591-7).

4         Богданова К. М. Количественное определение дубильных веществ в плодах и цветках церциса европейского європейського / К. М. Богданова, О. В. Демешко // Материалы научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием посвященная 25-летию государственной независимости Республики Таджикистан 29 апреля 2016, Душанбе – С. 321.

5         Гончаров А. В. Хромато-масс-спектрометрическое исследование карбонових кислот цветков яснотки пурпурной / А. В. Гончаров, А. В. Очкур // Мат. дистанционной научно-практической конференции студентов и молодых учених «Инновации в медицине и фармации – 2015» под ред. А. В. Сикорского, О. К. Дорониной, Е. В. Барковского, Т. В. Тереховой (2015, Минск, Беларусь). – Минск: БГМУ. – 2015. – С. 920-924. ISBN: 978-985-567-338-6.

6         Ильина Т. В. Исследование карбоновых кислот травы Galium aparine / Т. В. Ильина // The Formation of the Modern Person: Impact of Educational, Philosophical, Cultural and Economic processes : materials of international scientific and practical seminar, Košice, 8-11 February, 2016. – K. : Publishing outfit “Centre of educational literature”, 2016. – P. 25-26.

7         Колычев И. А. Исследование фенольного состава сухого экстракта из листьев черники обыкновенной/ И. А. Колычев, Т. А. Красникова, О. Н. Кошевой // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Сборник материалов ІХ Международного симпозиума, Москва, 20-25 апреля 2015 г. – С. 569 -571.

8         Колычев И. А. Исследование химического состава и антибактериальной активности спиртового экстракта листьев черники обыкновенной / И. А. Колычев, Т.А. Красникова, О.Н. Кошевой //ХХІІ Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»: сб. мат. конгресса. Москва, 6-10 апреля 2015 г. С.218-219.

9         Комиссаренко Н. А. Моносахаридный состав жидкого экстракта из листьев брусники обыкновенной / Н. А. Комиссаренко // Материалы международной научно-практической конференции: IV International scientific conference of young researchers (29-30 April 2016, Baku, Azerbaijan).

10       Колычев И. А. Аминокислотный состав жидкого экстракта из листьев черники обыкновенной / И. А. Колычев // Материалы международной научно-практической конференции: IV International scientific conference of young researchers (29-30 April 2016, Baku, Azerbaijan)

11       Кошовий О. М. Морфолого-таксономічне дослідження роду Salvia / О. М. Кошовий // The Formation of modern person: impact of educational, philosophical, cultural and economic processes: мат. Міжнародного наукового-практичного семінару, (8-11 лютого 2016 р., м. Кошице, Словаччина). – К. Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 31-32.

12       Крюкова А. И. Макроскопический анализ бутонов софоры японской / А. И. Крюкова, И. Н. Владимирова // Университетская наука: взгляд в будущее / Материалы междунар. научн.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета (4-5 февраля 2016 г., Курск). – В 3-х томах. – Том III. – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 56-59.

13       Мыга М. М. Изучение органических кислот жидкого спиртового экстракта шалфея лекарственного / М. М. Мыга // Материалы международной научно-практической конференции: IV International scientific conference of young researchers (29-30 April 2016, Baku, Azerbaijan). – P.

14       Рупан Ю. М. Исследование антоцианов плодов калины обыкновенной / Ю. М. Рупан, А. М. Рудник // Медицинская наука: достижения и перспективы: матер. науч.-практ. конф. мол. ученых и студ., г. Душанбе, 29 апр. 2016 г. – Душанбе : ТГМУ, 2016. – С. 360.

15       Савельева Е. В. Изучение оптимальных параметров экстракции травы белокудренника черного / Е. В. Савельева, И. Н. Владимирова // Университетская наука: взгляд в будущее / Материалы междунар. научн.-практ. конф., посвященной 81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию фармацевтического факультета (4-5 февраля 2016 г., Курск). – В 3-х томах. – Том III. – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 2016. – С. 113-116.

Тези у вітчизняних виданнях

1         Bezruk G. G. Study the general anatomic features of leaves of Crataegus flava Ait. / G. G. Bezruk, O. V. Demechko, N. V. Sydora / Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 21, 2016). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2016. – p. 63.

2         Bezruk G. G. Study the phenolic compounds of Crataegus flava Ait. leaves / G. G. Bezruk, N. V. Sydora, O. V. Demechko / Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 21, 2016). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2016. – p. 64 – 65.

3   Isakov B. V. The study of the chemical composition and hypoglycemic activity of the dry extract from Vaccinium vitis-idaea leaves /

 1. V. Isakov, M. A. Komisarenko, O. M. Koshovyi // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.:Вид-во НФаУ, 2016. – P. 71.

4         Krechun A. V. Research of quantitative value amount of γ – piron of Iris hungarica and Iris sibirica leaves / A.V. Krechun, O.A. Mykhailenko, V. N. Kovalev // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. – 433 p. – P. 83 – 84.

5         Kriukova A. I. The definition of numeric indicators for the root of Harpagophytum procumbens // A. I. Kriukova, I. N. Vladimirova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. – P. 188.

6         Kutova V. M. Study of dynamycs of bioactive substunce extraction from Yellow Bedstraw (Galium verum) Herb Meal. / V. M. Kutova, I. L. Shynkovenko, T. V. Ilyina // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доп. XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вченимх та студентів, м. Харків, 21 квіт. 2016 р. В 2-х томах, Т. 1. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 86.

7         Nesterenko T. A. Pharmacognostical comparative analysis of the rhizomes of yellow iris from different growing places / T. A. Nesterenko, O. A. Mykhailenko, V. M. Kovalev, А. V. Кrеchun // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv: Publishing Office NUPh, 2016. – 433 p. – Р. 96 – 97.

8   Nikonova-Bekker V. D. The Elemental Composition of Grass Asperula octonaria Klokov / V. D. Nikonova-Bekker, N. S. Shemchuk,

 1. T. V. Ilyina // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доп. XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вченимх та студентів, м. Харків, 21 квіт. 2016 р. В 2-х томах, Т. 2. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – С. 404.

9         Ocheredko E. V. Prospects of a new drug creation from Salvia officinalis leaves extracts / E. V. Ocheredko, G. V. Vovk, O. M. Koshovyi // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.:Вид-во НФаУ, 2016. – P. 100.

10       Osmachko A. P. Chromatographic research of Veronica spicata L. herb / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, I. Yu. Kononova // XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new drugs development» (Kharkiv, April 21, 2016) – NUPH, 2016 – Р. 105.

11       Osmachko A. P. Phytochemical research of Tussilago farfara L. leaves / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, M. V. Kryvenok // XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new drugs development» (Kharkiv, April 21, 2016) – NUPH, 2016 – Р. 79-80.

12       Osmachko A. P. Phytochemical research of Veronica teucrium L. herb / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, E. N. Maksymuk  // XXIII International scientific and practical conference of young scientists and student «Topical issues of new drugs development» (Kharkiv, April 21, 2016) – NUPH, 2016 – Р. 106.

13       Phytochemical research of Salix viminalis L.// Y. B. Artiushkevych, Mihaminarivo Rakotoarisoa, Bushra Ubalhazh, N. V. Borodina // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квітня 2016 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. – 61.

14       Savelieva E. V. Possibilities of Small Pasque-flower herb using as perspective plant /  E. V. Savelieva, G. S. Shumova, I. M. Vladymyrova // Topical issues of new drugs development : Abstracts оf XXIII International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 21, 2016). In 2 vol. Vol.1. – Kharkiv : Publishing Office NUPh, 2016. –
P. 115.

15        Sydora N. V. Research the antimicrobical activity of Crataegus submollis Sarg. fruits lipophilic extract / N. V. Sydora, O. V. Demechko // Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and student (April 21, 2016). Vol. 1. – Kharkiv: NUPh, 2016. – p. 124 – 125.

16       Sydora N. V. The organic acids of leaves of Crataegus flava Ait. / N. V. Sydora, G. G. Bezruk, O. V. Demechko / Topical issues of new drugs development: Abstracts of XXXIII International Scientific and Practical Conference of  Young Scientists and student (April 21, 2016). Vol. 1. – Kharkiv : NUPh, 2016. – p. 122 – 123.

17       Tukas A. A. Parameters of standardization of the Salvia officinalis leaves dry extract / A. A. Tukas, М. М. Мyga, O. M. Koshovyi // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.:Вид-во НФаУ, 2016. – P. 127.

18       Vozna I. O. Prospects of creation the new psychotropic drug on the basis of the dry extract from Leonurus cardiaca herb / I. O. Vozna, Ye. A. Romanenko, O. M. Koshovyi // Актуальні питання створення нових лікарських засобів : тези доповідей XXIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2016 р.). В 2-х.т., Т.1. – Х.:Вид-во НФаУ, 2016. – P. 132.

19       Авидзба Ю. Н. Изучение седативного действия комбинированного гипотензивного препарата Фитокардин / Ю. Н. Авидзба, Н. В. Сидора, Н. А. Комиссаренко / Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: Матеріали XXXIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю, 8 кв. 2016 р.  – Харків, 2016. – С. 17 – 18.

20       Бойнік В.В. Антимікробна активність сухого екстракту насіння люпину багатолистого / В. В. Бойнік, Х. П. Акрітіду, А. В. Ловкайтес // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: збірник тез наук.робіт учасників міжн.науково-практ.конференції,Львів: ГО Львівська медична спільнота, 2016. – С.70-71.

21       Бородіна Н. В. Изучение летучих компонентов побегов Populus Simonii Carr. // Н. В. Бородіна // Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.: матеріали міжнародної науково-практичнї конференції (м. Одеса, 15-16 квітня 2016 р.) – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016. С. – 7-10.

22       Бородіна Н. В. Гідроксикоричні та органічні кислоти пагонів Salix purpurea L. // Н. В. Бородіна // Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної медицини, стоматології та фар-мації. Матеріали міжнародної науково-практичної конферен-ції. (м. Одеса 8-9 квітня 2016 року). – Одеса.: Міжнародний гуманітарний університет Одеський медичний інститут, 2016. – С. 126-129.

23       Бородіна Н. В. Динаміка накопичення полифенольних речовин Salix caprea L. // Н. В. Бородіна // Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 22-23 квітня 2016 р.). – Львів.: Львівська медична спільнота, 2016. – С. 33-34.

24       Бородіна Н. В. Перспективи фітохімічних досліджень рослин родини Вербові / Н. В. Бородіна, В.М. Ковальов // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : мат. VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 – 11 листоп. 2016р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига», 2016. – С. 79.

25       Вивчення фармакологічної активності сухого екстракту з листя чорниці звичайної / І. О. Количев, О. М. Кошовий, А. Л. Загайко, Т. О. Краснікова // Мат. науково-практична конференція: Хімія природних сполук, 21-22 квітня 2016 року, м. Тернопіль. – 2016. – С. 88 – 89.

26       Визначення вмісту флавоноїдів у траві глухої кропиви пурпурової / А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, Т. В. Ільїна, А. В. Очкур // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : мат. VIII Нац. з’їзду фармацевтів України Харків, 13 – 16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1 / М-во охорони здоровя України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад. : С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 91.

27       Встановлення кореляційних зв’язків «Структура-противогрибкова активність» для ліпофільних комплексів видів родів Galium L. і Cruciata Mill. / Ільїна Т. В., Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, 8 квіт. 2016 р., м. Харків. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 89.

28       Демешко О. В. Фенолкарбонові кислоти листя кладрастіса жовтого / О. В. Демешко // Матеріали II Міжнародної науково-практичної internet – конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин». 21-23 березня 2016, Харків – С. 96-97.

29       Демешко О. В. Амінокислотний склад квіток Церцису європейського / О. В. Демешко, К. М. Богданова // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук». 21-22 квітня 2016, Тернопіль – С. 21-22.

30       Демешко О. В. Кількісне визначення дубильних речовин у бобах Гледичії безколючкової / О. В. Демешко, Н. О. Шкільна // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук». 21-22 квітня 2016, Тернопіль – С. 62-63.

31       Демешко О. В. Фітохімічне дослідження кладрастіса жовтого / О. В. Демешко, В. М. Ковальов // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : мат. VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 – 11 листоп. 2016р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига», 2016. – С. 42-43.

32       Дослідження динаміки екстрагування гідроксикоричних кислот із шроту трави підмаренника справжнього / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, О. В. Горяча, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : мат. VIII Нац. з’їзду фармацевтів України Харків, 13 – 16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т.1 / М-во охорони здоровя України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад. : С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 154.

33       Дослідження динаміки екстрагування флавоноїдів із шроту трави підмаренника справжнього / І. Л. Шинковенко, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, І. М. Поліщук // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : мат. VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 – 11 листоп. 2016р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига», 2016. – С. 79.

34       Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними ознаками і флавоноїдним складом видів роду Galium L. / Ільїна Т. В., Ковальова А. М., Горяча О. В., Шинковенко І. Л. // «Хімія природних сполук», м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 25 – 27.

35       Дослідження фенолкарбонових та гідроксикоричних кислот трави глухої кропиви пурпурової / А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, Т. В. Ільїна, А. М. Комісаренко // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : мат. VIII Нац. з’їзду фармацевтів України Харків, 13 – 16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т. 1 / М-во охорони здоровя України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад. : С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 88.

36 Ільїна Т. В. Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними ознаками та флавоноїдним складом видів роду Аsperula L. / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» : мат. Міжнар. наук.-практ. internet-конференції, 21-23 бер. 2016 р., Харків. – 2016. – С. 117-118.

37       Количев І. О. Дослідження органічних кислот спиртового екстракту з листя чорниці звичайної / І. О. Количев, Т. О. Краснікова, О. М. Кошовий // Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів (13-16 вересня 2016 р). В  2-х.т.,  – м. Харків, 2016. – Т.1. – С. 94. (ISBN 978-966-615-489-0).

38       Количев І. О. Дослідження флавоноїдного складу сухого спиртового екстракту листя чорниці звичайної / І. О. Количев, О. М. Кошовий, Т. О. Краснікова // Мат. науково-практичної конференції: Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації, 16 березня 2016 року, м. Вінниця. – 2016. – С. 64-65.

39       Комісаренко М. А. Дослідження гіпоглікемічної активності екстракта з листя брусниці звичайної / М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий, А. Л. Загайко // Мат. науково-практична конференція: Хімія природних сполук, 21-22 квітня 2016 року, м. Тернопіль. – Т. – 2016. – С. 89 – 90.

40       Комісаренко М. А. Перспектива створення нового діуретичного засобу на основі листя брусниці / О. М. Кошовий, А. М. Ковальова // Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів (13-16 вересня 2016 р). В  2-х.т.,  – м. Харків, 2016. – Т.1. – С. 95. (ISBN 978-966-615-489-0).

41       Компонентний склад ефірної олії віночків та чашечок квіток глухої кропиви білої / А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи : мат. VIII Нац. з’їзду фармацевтів України Харків, 13 – 16 вересня 2016 р.) : у 2 т. Т.1 / М-во охорони здоровя України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад. : С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 89 – 90.

42       Красникова Т. А Мoрфолого-анатомические исследования Coleus Blumii Benth. и Perilla Frutescens (L.) Britt. /А. Ю Маслов., Т. А. Красникова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІІ міжн. наук.-практ. інтернет конференції ( 21-23) березня 2016 р.). –Х.: Вид-во. НФаУ 2016.-С.169 -171.

43       Красникова Т. А. Определение карбоновых и жирных кислот семян миндаля обыкновенного /Т. А. Красникова, А. А. Стремоухов // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали ІІ міжн. наук.-практ. інтернет конференції ( 21-23) березня 2016 р.). –Х.: Вид-во. НФаУ 2016.-С.142-144.

44       Красникова Т. А. Создание и анализ антидепрессивного сбора [Текст] / Т. А. Красникова, Ахдия Мирзокаримова // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: міжн. наук.- практ. інтернет- конференція, 27-30 квітня 2015р. /ред. Кол. А.А. Котвіцька та ін.-Х.: Вид-во НФаУ, 2015.-С 98- 100.

45       Краснікова Т. О. Визначення макро- та мікроелементів трави берізки польової/ Т. О Краснікова, Ю. А. Мірошніченко //Мат. міжн. наук.-практ. інтернет конф. « Аналітична хімія в фармації»  19-20 березня. 2015р.-Х: Вид-во НФаУ,2015.- С.110-111.

46       Краснікова Т. О. Хромато-мас-спектрометричне визначення компонентів ефірної олії троянди // Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ХХХІІІ Всеукр.наук.-практ .конф. за участю міжнар. спеціалістів (08 квітня 2016 року). – Х: НФаУ, 2016. – С. 387-391.

47       Краснікова Т. О. Хромато-мас- спектрометричне визначення летких речовин коренів фітолакки американської / Т. О. Краснікова // Мат. ІІ наук.-практ. інтернет конф. « Технологічні та  біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» 12-13 лист.2015р.-Х: Вид-во НФаУ, 2015.- С.153-154.

48       Кречун А. В. Фенольні сполуки півників угорських та їх антибактеріальна активність / А. В. Кречун, О. О. Михайленко, С. В. Ковальов // «Хімія природних сполук», м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 30 – 32.

49       Крюкова А. И. Изучение макроскопических признаков корня Harpagophytum procumbens DC. / А. И. Крюкова, Л. М. Серая,
И. Н. Владимирова // II Міжнарод. наук.-практ. internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»   (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Х., 2016. – С. 144-145.

50       Крюкова А. І. Вивчення мінерального складу коренів гарпагофітуму лежачого (Harpagophytum procumbens DS.) / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації» (16 березня 2016 р., м. Вінниця). – Вінниця, 2016. – С. 72-74.

51       Крюкова А. І. Ідентифікація біологічно активних речовин коренів гарпагофітуму лежачого / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // I Наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (24-25 березня 2016 р., м. Харків) – Х.: вид-во НФаУ, 2016. – С. 158-159.

52       Крюкова А. І. Ідентифікація флавоноїдів пуп’янок софори японської / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // 85-а Наук.-практ. конф. Студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (24-25 березня 2016 р., м. Івано-Франківськ). – 2016. – С. 236-237.

53       Крюкова А. І. Обґрунтування розробки національної частини монографії «Гарпагофітума лежачого корені» / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 195.

54       Крюкова А. І. Питання стандартизації стулок квасолі звичайної за вмістом амінокислот / А. І. Крюкова, С. М. Губарь, І. М. Владимирова // «Хімія природних сполук», м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 121 – 122.

55       Крюкова А. І. Розробка методу кількісного визначення флавоноїдів в сировині софори японської / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова // II Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. «Аналітична хімія у фармації» (17 березня 2016 р., м. Харків). – Х.: Вид-во, 2016. – С. 71-73.

56       Крюкова А.І. Розробка методики ідентифікації амінокислот стулок квасолі звичайної / А. І. Крюкова, І. М. Владимирова, С. М. Губарь // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарсбких препаратів : мат. VI наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 – 11 листоп. 2016р., Тернопіль. – Тернопіль : «Укрмедкнига», 2016. – С. 56-57.

57       Мига М. М. Дослідження фенольного складу та протизапальної активності сухого екстракту з листя шавлії лікарської / М. М. Мига, О. М. Кошовий, Ю. В. Верховодова // Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів (13-16 вересня 2016 р). В  2-х.т.,  – м. Харків, 2016. – Т.1. – С. 116 (ISBN 978-966-615-489-0).

58       Михайленко О. О. Дослідження ліпофільної фракції листя Iris hungarica (Iridaceae) / О. О. Михайленко, В. М. Ковальов, А. В. Кречун // «Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи»: матеріали VIІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (м. Харков, 13 – 16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т. 1 / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевтичного ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С.Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – 458 с. – С. 118 – 119.

59       Осьмачко А. П. Дослідження екстракту квіток та листків Вероніки широколистої / А. П. Осьмачко , А. М. Ковальова  // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.): у 2 т. Т.1 – Харків: НФаУ, 2016 – С. 125.

60       Осьмачко А. П. Перспективи використання рослин родів Veronica, Artemisia та Lamium як антибактеріальних засобів / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали XXXІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 8 квітня 2016 р. – Х.: НФаУ, 2016 – С. 97.

61       Осьмачко А. П. Полісахариди квіток вероніки широколистої / А. П. Осьмачко , А. М. Ковальова  // II Міжн. наук.-практ. internet-конф. “Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин”, (21-23 березня 2016 р., м. Харків): мат. конф. – Вид-во НФаУ, 2016. – C. 192-193.

62       Романенко Є. А. Дослідження фенольного складу та психотропної активності сухого екстракту трави кропиви собачої / Є. А. Романенко, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів (13-16 вересня 2016 р). В  2-х.т.,  – м. Харків, 2016. – Т.1. – С. 133(ISBN 978-966-615-489-0).

63       Рудник А. М. Жирні кислоти вегетативних бруньок тополі італійської / А. М. Рудник // Фармація ХХІ століття : тенденції та перспективи : матер. VІІІ Нац. з’їзду фармацевтів України., м. Харків, 13-16 вер. 2016 р., Т. 1. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 134.

64       Рудник А. М. Жирні кислоти кори тополі бальзамічної / А.М. Рудник // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 21-23 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.213-214.

65       Рудник А. М. Карбонові кислоти язичкових квіток соняшника однорічного / А.М. Рудник // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матер. ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 21-23 бер. 2016 р. – Х. : НФаУ, 2016. – С.214-215.

66       Савельєва О. В. Визначення вмісту гідроксикоричних кислот у траві василистнику вонючого / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // 85-а Наук.-практ. конф. Студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині» (24-25 березня 2016 р., м. Івано-Франківськ). – 2016. – С. 251-252.

67       Савельєва О. В. Визначення вмісту моносахаридів у траві рутвиці смердючої Thalictrum foetidum L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Фармація XXI століття : тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України, Нац. фармац. ун-т; ред. кол.: В. П. Черних (голова) та ін.; уклад.: С. Ю. Данильченко та ін. – Харків: НФаУ, 2016. – С. 209.

68       Савельєва О. В. Визначення числових показників трави м’яточнику чорного / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // II Міжнарод. наук.-практ. internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (21-23 березня 2016 р., м. Харків). – Х., 2016. – С. 215-216.

69       Савельєва О. В. Обґрунтування вибору екстрагенту для одержання екстракту сону лучного / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // I Наук.-практ. інтернет-конф. з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку» (24-25 березня 2016 р., м. Харків). – Х.: вид-во НФаУ, 2016. – С. 137-138.

70       Савельєва О. В. Огляд лікарських засобів на основі сону лучного, представлених на ринку України / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // «Хімія природних сполук», м. Тернопіль, 21-22 квіт. 2016 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 115 – 116.

71       Савельєва О. В. Розробка методу ідентифікації фенольних сполук в траві Ballota nigra L. / О. В. Савельєва, Г. С. Шумова, І. М. Владимирова // Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теоретичної, практичної та експериментальної фармації» (16 березня 2016 р., м. Вінниця). – Вінниця, 2016. – С. 109-110.

72       Самойлова В. А. Проціанідини плодів аронії чорноплідної / В. А. Самойлова, О. В. Криворучко, В. М. Ковальов // Хімія природних сполук: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Тернопіль, 21 – 22 квітня 2016 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 52.

73       Cидора Н. В. Дослідження антимікробної активності ліпофільного екстракту квіток Crataegus flabellata (Bosc.) C. Koch. / Н. В. Cидора, А. М. Ковальова // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: Матеріали VIII з’їзду фармацевтів України, 13-16 вер. 2016 р. – Харків.  – 2016. – С. 136.

74       Сидора Н. В. Дослідження ліпофільного екстракту квіток Crataegus submollis Sarg. / Н. В. Сидора, О. В. Демешко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали II Міжнародної наук.-практ. internet-конференції, 21-23 бер. 2016 р. – Х. – С. 219-221.

75       Cидора Н. В. Перспективи використання глодів як антимікробних засобів / Н. В. Cидора, А. М. Ковальова, Г. Г. Безрук / Ліки-людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: Матеріали XXXIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародн. участю, 8 кв. 2016 р.  –Харків, 2016. – С. 178.

76       Стремоухов А. А. Исследование фенольного состава листьев голубики / А. А. Стремоухов, О. Н. Кошевой // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.-практ. інтернет- конференції з міжнародною участю, (24-25 березня 2016 р.) – Х. : НФаУ, 2016.– С. 139.

77       Стремоухов О. О. Перспективи використання листя лохини для ство- рення нових дієтичних добавок / О. О. Стремоухов // Товарознавчий аналіз товарів обмеженого аптечного асортименту: матеріали ІІI науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю (15 квітня 2016 р.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – С. 19.

78       Токсикологическое изучение комбинированного антигипертензивного препарата Фитокардин / Ю. Н. Авидзба, А. Н. Комиссаренко, Н. В. Сидора, Н. А. Комиссаренко // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин: матеріали II Міжнародної наук.-практ. internet-конференції, 21-23 бер. 2016 р. – Х. – С. 35-36.

79       Фармакогностичне дослідження Vaccinium uliginosum / О. О. Стремоухов, О. С. Пешкова, О. М. Кошовий, І. В. Кіреєв // Матеріали VIII Національного з’їзду фармацевтів (13-16 вересня 2016 р). В  2-х.т.,  – м. Харків, 2016. – Т.1. – С. 141. (ISBN 978-966-615-489-0).

80       Шемчук Н. С. Установление коррелятивных связей «Структура-антикандидозная активность» для фенольных комплексов видов рода Asperula L. / Н. С. Шемчук, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXIII Всеукр. наук.-практ. конф. за участю міжнар. спеціалістів, 8 квіт. 2016 р., м. Харків. – Х.: НФаУ, 2016. – С. 224.

 

за 2015 год

Навчальні посібники

1        Дневник по производственной практике по фармакогнозии / В.Н. Ковалев, А.М.Ковалева, О.Н. Кошевой и др.; под общей редакцией Кошевого О.Н. – Х.: НФаУ, 2015. – 44 с.

2        Лабораторный журнал по фармакогнозии (Модуль 1) / В.Н. Ковалев, А.М. Ковалева, О.Н. Кошевой и др.; под общей редакцией Кошевого О.Н. – Х.: НФаУ, 2015. – 115 с.

3        Лабораторный журнал по фармакогнозии (Модуль 2) / В.Н. Ковалев, А.М. Ковалева, О.Н. Кошевой и др.; под общей редакцией Кошевого О.Н. – Х.: НФаУ, 2015. – 110 с.

4        Laboratory journal on Medicinal Plants Resource Science / Koshovyj O.M.,  Jurchenko N.S., Sydora N.V., Kryuchkova Т. N., Borodina N. V., Ochkur  O.V., Stremouhov А. А., Goryacha O.V. – Kh.: NUPh. – 2015. – 85 p.

5        Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В.М. Ковальов, С.М. Марчишин, О.П. Хворост, Т.І. Ісакова, А.М. Ковальова, Н.В. Попова, М.С, Журавльов, Т.В. Ільїна, О.М. Кошовий, С.В. Ковальов, В.В. Бойнік, О.В. Криворучко, Т.О. Краснікова, Н.В. Бородіна, О.О. Стремоухов, М.Ф. Ткаченко, О.В. Демешко, Н.В. Сидора, Т.М. Крючкова, Г.Р. Козир, О.Л. Демидяк, А.М. Рудник, Т.С. Бердей, М.І. Луканюк] ; за ред. В.М. Ковальова, С.М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с.

Інформаційні листи, зареєстровані в Укрмедпатентінформі

1        Ільїна Т. В. Мікроскопічний аналіз марени еореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча // Інформаційний лист № 246-2014. – Київ, 2014. – 4 с.

2       Крючкова Т. М. Ефективність використання біологічно активних речовин трави герані болотної при порушеннях гемостазу / В. А. Волковой, Т. М. Крючкова, М. О. Остапець // Інформаційний лист № 371-2014. – Київ, 2014. – 3 с.

Дисертації . Автореферати дисертацій

1       Юрченко Н.С. Фармакогностичне дослідження видів роду Asperula L. флори України: автореф. дис. … канд. фармац. наук : 15.00.02 / Н. С. Юрченко. – Х., 2015. – 24 с.

2       Ільїна Т.В. Фармакогностичне дослідження рослин родини Rubiaceae та песпективи їх використання в медицині: автореф. дис. … д-р фармац. наук: 15.00.02 / Т. В. Ільїна. – Х., 2015. – 42 с.

Патенти

1        Патент 100292 України на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01) A61P 37/04 (2006.01) Спосіб комплексної переробки трави маренки восьмилисткової для отримання засобу з імуномодулюючою дією / Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Кашпур Н. В., Горяча О. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М., Очкур О. В., Кірєєв І.В. // заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 2014 12603, заявл. 24.11.14., опубл. 27.07.2015, бюл. № 14.

2       Патент 98912 України на корисну модель, МПК 51 А61К 36/76 (2006.01). Спосіб одержання комплексного сухого екстракту з рослинної сировини / Бородіна Н. В., Ковальов В. Н., Стремоухов О. О. // заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201413010, заявл. 04.12.14., опубл. 12.05.2015, бюл. № 9.

3       Патент 101056 України на корисну модель, МПК G01N 31/16 (2006.01) G01N 27/28 (2006.01) Спосіб кількісного визначення пахікарпіну / Бойнік В. В., Акрітіду Х. П., Блажеєвський М. Є., Пантелеєва О. С., Ткач В. І., заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201501789, заявл. 02.03.15., опубл. 25.08.2015, бюл. № 16.

4       Патент 101061 України на корисну модель, МПК G01N 31/16 (2006.01) G07D 471/00 Спосіб кількісного визначення суми хінолізидинових алкалоїдів люпину багатолистого / Бойнік В. В., Акрітіду Х. П., Блажеєвський М. Є., заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201501814, заявл. 02.03.15., опубл. 25.08.2015, бюл. № 16.

5        Патент 108576 України на винахід, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною та протизапальною активністю з пагонів багна звичайного / Упир Т. В., Кошовий О. М., Ковальова А. М., Рибак В. А., Комісаренко А. М. заявник та патентоутримувач НФаУ. – № а 201402603; заявл. 14.03.2014; опубл. 12.05.2015, бюл. № 9. – 4 с.

6       Патент 104458 України на корисну модель, МПК A61K 36/185 (2006.01), A61K 135/00, A61P 31/04 (2006.01). Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Грудько І. В., Кашпур Н. В., Ковальова А. М., Комісаренко А. М., Ільїна Т. В., Абдулкафарова Е. Р., Очкур О. В., Горяча О. В., Волянський А. Ю. заявник та патентоутримувач НФаУ. – № a201112448; заявл. 24.10.2011. 10.02.2014.; опубл. 12.05.2015, бюл. № 9.

7        Патент України № 100294 на корисну модель, МПК А61К 9/14(2006.01) А61К 36/00 А61З 7/04 (2006.01) Лікарський засіб з гемостатичною та протизапальною дією / Волковой В. А., Остапець М. О., Крючкова Т. М., заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201412782, заявл. 28.11.2014, опубл. 27.07.2015, бюл. № 14

8        Патент України на корисну модель № 95122 МПК А61К 36/38 А61P 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю з трави вероніки довголистої / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, Н. В. Кашпур, А. М. Комісаренко, О. М. Кошовий, О. В. Горяча (Україна). заявник та патентоутримувач НФаУ.  – № u 2014 07325; заявл. 01.07.2014; опубл. 10.12.14, Бюл. № 23 – 4 с.

9       Патент України № 95049 на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01) A61P 9/10 (2006.01). Спосіб комплексної переробки трави маренки запашної для отримання засобу з антигіпоксичною дією / Юрченко Н. С., Ільїна Т. В., Штриголь С. Ю., Горяча О. В., Ковальова А. М., Кошовий О. М. // заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201406772, заявл. 16.06.14., опубл. 10. 12. 2014, бюл. № 23.

10      Патент України 93789 на корисну модель, МПК A61K 36/48 (2006.01) A61P 21/06 (2006.01) Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболічною та актопротекторною дією / Бойнік В. В., Акрітіду Х. П., Демешко О. В., Штриголь С. Ю., Чорна Н. С., заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201405718, заявл. 27.05.14., опубл. 10.10.2014, бюл. № 19.

11      Патент 95238 України на корисну модель, МПК (2014.01): A61K 36/00. Лікарський засіб антигіпоксичної дії / Я. С. Колісник, А. М. Ковальова. заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u201408081; заявл. 17.07.2014. 10.02.2014.; опубл. 10.12.2014, бюл. № 23.

12      Заявка на патент України на винахід № а201402604, МПК А61К 36/537, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з листя шавлії лікарської шляхом комплексної переробки / Вовк Г.В., Кошовий О. М., Ковальова А.М., Рибак В. А., Комісаренко А. М., Мига М.М. – заявл. 14.03.2014.

13      Заявка на патент України на винахід № а201402599, МПК А61К 36/61, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з листя евкаліпту шляхом комплексної переробки сировини / Ю. Н. Авідзба, О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко – заявл. 14.03.2014; опубл.

14      Заявка на патент України № u 201506547, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної / Кошовий О.М., Загайко А.Л., Количев І.О., Рубан О.А., Колісник Т.Є.  – заявл. 03.07.2015.

15      Заявка на патент України № а201506463, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу із гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної / Кошовий О.М., Загайко А.Л., Количев І.О.,  Філімоненко В.П., Комісаренко А. М. – заявл. 30.06.2015.

16      Заявка на патент України № а201506453, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гіполіпідемічною дією з листя брусниці звичайної / Кошовий О.М., Загайко А.Л., Комісаренко М.А., Войтенко О.І. Ковальова А.М.  – №; заявл. 30.06.2015.

17      Заявка на патент України № u201506455, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною та гіполіпідемічною дією з листя брусниці звичайної / Кошовий О.М., Загайко А.Л., Комісаренко М.А., Войтенко О.І., Ковальова А.М. – заявл. 30.06.2015.

18      Заявка на патент України № u201506456, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу із гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної / Кошовий О.М., Загайко А.Л., Количев І.О., Філімоненко В.П., Комісаренко А.М.  – заявл. 30.06.2015.

19      Заявка на патент України № a201506465, МПК А61К 36/45, А61P 31/00, B01D 11/00. Спосіб одержання засобу з гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної / Кошовий О.М., Загайко А.Л., Количев І.О., Рубан О.А., Колісник Т.Є. – заявл. 30.06.2015.

20     Заявка на патент № а201506465. МПК (2015.01) А61К 36/53. А61Р 25/20. Лікувально-профілактичний засіб, що проявляє седативну дію / Гончаров О.В., Очкур О.В., Ковальова А.М. – заявл. 30.06.2015.

Статті у закордонних виданнях

1        Mykchailenko O. A. Chromatography-mass spectrometric study of bioactive substances of rhizomes with roots of Iris pseudacorus f. alba / O. A. Mykchailenko, V. N. Kovalyov, S. V. Kovalyov // Фармация Казахстана. – 2015. – № .3 (166) – С. 38 – 41.

2       Ochkur O. Amino acids and monosaccharides composition of white dead-nettle (Lamium album L.) herb extract / O. Ochkur, A. Kovaleva, O. Goncharov, A. Komisarenko // The Pharma Innovation Journal. – 2015. – Vol. 4, № 3. – 43 – 48.

3        Бойник В. В. Фенольные соединения корней Lupinus polyphyllus / В. В. Бойник, Х. П. Акритиду, О. В. Демешко // Химия природ. соедин. – 2015. – № 2. – C. 307.

4        Бородина Н. В. Изучение летучих компонентов Salix caprea L. // Н. В. Бородина // Збірник наукових матеріалів, Proceedings of 4th European Conference on Biology and Medical Sciences (January 13, 2015). Vienna, 2015. – Р. 209 – 213.

5        Упыр Т. В. Изучение аминокислотного состава жидкого экстракта из побегов багульника болотного / Т. В.Упыр, О. М. Кошевой // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. – 2015. – № 15. – С. 235 – 236.

6        Ковалев В. Н. Исследование липидного состава корневищ с корнями Iris hungarica / В. Н. Ковалев, О. А. Михайленко, А. В. Кречун // Растительные ресурсы. – 2015. – № 3 – С. 406 – 415.

7        Количественное определение мангиферина в некоторых видах рода Iris флоры Азербайджана методом ВЭЖХ / Д. И.Исаев, В. Н. Ковалев, Г. М. Гурбанов, О. А. Михайленко // Растительные ресурсы. – 2015. – №. 3. – С. 444 – 447.

8        Романенко Е. А. Исследование летучей фракции спиртового жидкого экстракта травы пустырника / Романенко Е. А. // Вестник пермской государственной фармацевтической академии. – 2015. – № 15. – С. 230 – 231.

9       Сидора Н. В. Алифатические, фенолкарбоновые и гидроксикоричные кислоты цветков видов рода боярышник секции Oxyacantha L. / Сидора Н. В., Ковалева А. М., Авидзба Ю. Н. Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Сборник материалов IX Международного симпозиума. Москва, 20-25 апреля 2015 г. / Отв. ред. Н. В. Загоскина. – М.: ИФР РАН, 2015. – 849с. – С. 652 – 657.

10     Фенольные соединения корневищ Iris Carthaliniae / Д. И. Исаев, Г. М. Гурбанов, О. А. Михайленко, В. Н. Ковалев // Фенольные соединения : фундаментальные и прикладные аспекты : IX Международный симпозиум, 20 – 25 апреля 2015 г. : сборник материалов. – Москва : ИФР ЗАН, 2015. – С. 70 – 74.

11      Фармакотехнологические аспекты создания мази на гидрофильно-эмульсионной основе для лечения псориаза. / Е. А. Рубан, Г. Д. Слипченко, Т. Н. Крючкова, И. А. Крикливая, Ю. С. Маслий // Рецепт. Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей. Беларусь – № 2 – 2015. – С. 39 – 44.

12      Kovalev V. N. Aromatic compounds and terpenoids of Iris hungarica / V. N. Kovalev, O. A. Mikhailenko, B. A. Vinogradov // Chemistry of Natural Compounds. – 2014. – Vol. 50, № 1. – P. 161 – 162.

13      Organic acids of vegetative and generative organs of black horehound / Ya. Kolisnyk, O. Ochkur, A. Kovalyova, O. Koshoviy // The Pharma Innovation. – 2014. – № 3 (10). – P. 33 – 37.

14      Бородина Н. В. Сравнительный анализ аминокислотного состава побегов Salix purpurea L., Salix viminalis L., Salix fragilis L. / Н. В. Бородина, В. Н. Ковалев, О. Н. Кошевой // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. – Т 4. –№ 3(68). – С 56 – 59.

15      Горячая О. В. Ароматические и терпеноидные соединения липофильных фракций травы круциаты голой и круциаты гладкой / О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Хабаршысы. Вестник. – 2014. – Т. 4, № 3 (68). – C. 56 – 59.

16      Ильина Т. В. Фенольные соединения сухого экстракта травы Asperula odorata L. / Т. В. Ильина, Н. С. Юрченко, А. М. Ковалева // Хабаршысы. Вестник. – 2014. – № 3 (68), Т. 4. – C. 59 – 62.

17      Ковалев В. М. Изучение аминокислотного состава листьев церциса европейского / В. М. Ковалев, О. В. Демешко, Л. А. Губенко // Фармация казахстана. – 2014. – №7. – С. 24 – 26.

18      Ковалев В. М. Хромато-масс-спектрометрическое исследование летучих компонентов листьев Cercis Siliquastrum / В. М. Ковалев, О. В. Демешко, Л. А. Губенко // Фармация казахстана – 2014. – №7. – С. 49 – 50.

19      Сидора Н. В. Ароматические и терпеноидные соединения цветков Crataegus pseudomelanocarpa M. Pop. // Н. В. Сидора А. М. Ковалева, О. Н. Кошевой // Вестник ЮКГФА. – 2014. – Т 4, № 3(68). – С. 38 – 40.

20      Рудник А. М. Летучие вещества вегетативных почек тополя бальзамического, культивируемого в Украине / А. М. Рудник // Рецепт. – 2014. – № 1 (93). – С. 98 – 102.

21    Упыр Т. В. Изучение химического состава и противовоспалительной активности продуктов комплексной переработки побегов Ledum Palustre // Т. В. Упыр, О. Н. Кошевой, А. Н. Комисаренко // Вестник ЮКГФА. – 2014. – Т. 4, №3 (68). –

С. 47 – 53.

22      Вовк Г. В. Стандартизации сухого экстракта листьев шалфея лекарственного полученного комплексной переработкой после производства настойки / Г. В. Вовк, М. М. Мига, О.Н. Кошевой // Вестник пермской государственной фармацевтической академии. – 2015. – №15. – С. 207 – 209.

23      Исследование химического состава и фармакологической активности экстрактов, полученных при комплексной переработке листьев шалфея лекарственного / О. Н. Кошевой, Г. В. Вовк, Э. Ю. Ахмедов, А. Н. Комисаренко // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2015. – № 1. – С. 30 – 34.

24     Бородина Н. В. Анализ аминокислотного состава побегов Salix alba L. // Н. В. Бородина, В. Н. Ковалев, А. А.Стремоухов // Медицинский журнал МНО Inter-Medical. – Москва. – № 5, 2014. – С. 64-68.

25     Ilyina T. V. The Antimicrobial Activity of the Genus Galium L. / T. V. Ilyina, O. V. Goryacha, E. L. Toryanik, , I. A. Kulish, A. M. Kovaleva, A. V. Goncharov // The Pharmacognosy Communications. – 2015. – Vol. 6, №1 – P. 2-2.

26     The study of Antyhypoxic and Sedative Activity of the Dry extract Asperula odorata L. / N. S. Iurchenko, T. V. Ilyina, A. M. Kovaleva, E. L. Toryanik, , I. A. Kulish // The Pharmacognosy Communications. – 2015. – Vol. 5, № 4. – P.233-236.

27     Осьмачко А. П. Исследование фенольных соединений Veronica longifolia L. / А. М. Ковальова, А. В. Очкур // Сборник мат. науч.-практ. конф. Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации, 19-20 ноября 2015. – Ташкент.

28     Федченкова Ю.А. Сравнительный анализ флавоноидного состава почек и листьев Alnus glutinosa / Ю.А. Федченкова // Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2015. – № 1. – С. 35-38

29      Фитохимическое изучение сухого экстракта из листьев черники обыкновенной / О. Н. Кошевой, А. Л. Загайко, И. А. Колычев, Э. Ю. Ахмедов, А. Н. Комиссаренко// Азербайджанский фармацевтический и фармакотерапевтический журнал. – 2015. – № . – С. 30-35.

30      Organic acids of  Hawthorn species from Sanguineae L. section/ N.V. Sydora, A.M. Kovalyova // The Pharma Innovation, Індія

31      Cидора Н.В., Очкур А.В. Алифатические, фенолкарбоновые и гидроксикоричные кислоты листьев Malus prunifolia (Willd.) Borkh. /Материалы научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации. – Ташкент. – 2015.

32      Юрченко Н.С. Фенольные соединения сухого экстракта травы Asperula humifusa (M. Bieb.) Besser. / Н.С. Юрченко, Т.В. Ильина // Актуальные вопросы образования, науки и производства в фармации, матер. наук.-практ. конф. – Ташкент. – 2015.

Статті у вітчизняних виданнях

1        The immunomodulatory effect of Asperula odorata L. and Asperula humifusa M. Bieb. Besser dry extracts / N. V. Kashpur, N. S. Yurchenko, Т. V. Іlyinа, А. М. Коvаlyоvа, O. V. Goryacha // Клінічна фармація. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 56 – 58.

2        Акритиду Х. П. Определение суммы алкалоидов в сухих экстрактах семян и корней люпина многлистного методом амперометрического титрования / Х. П. Акритиду, В. В. Бойник, Н. Е. Блажеевский // Управление, экономика и обеспечение качества в фармации. – 2015. – № 2 (40). – С. 4 – 8.

3        Акритиду Х. П. Сравнительная характеристика летучих компонентов травы, семян и корней люпина многолистного / Х. П. Акритиду, В. В. Бойник // Украинский биофармацевтический журнал. – 2015. – № 2 (37). – С. 70 – 74.

4        Влияние экстракта листьев черники на показатели развития экспериментального сахарного диабета 2 типа / А. Л. Загайко, Е. И. Войтенко, В. П. Филимоненко, И. А. Колычев, О. Н. Кошевой // Украинский биофармацевтический журнал. – 2015. – №1 – С.43-46.

5        Демешко О. В. Вивчення амінокислотного складу трави еспарцету піщаного / О. В. Демешко, В. М. Ковальов, С. В. Ковальов // Український біофармацевтичний журнал – 2015. – № 2. – С. 75 – 78.

6       Ковальова А. М. Фенольні сполуки екстракту трави глухої кропиви білої / А. М. Ковальова, О. В. Гончаров, О. В. Очкур, А. П. Осьмачко // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 72 – 77.

7        Рудник А. М. Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії бруньок тополі італійської / А. М. Рудник // Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 10 – 13.

8        Демешко О. В. Вивчення амінокислотного складу квіток та бобів церцису європейського / О. В. Демешко, К. М. Богданова // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – №5 – С. 100-104.

9        Демешко О. В. Дослідження біологічно активних сполук бобів гледичії китайської / О. В. Демешко, В. М. Ковальов, Н. О. Шкільна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2015. – №4 – 2015. – С. 325-331

10      The antibacterial activity of lipophilic complexes from Bedstrows against microorganisms of Enterobacteriaceae family / O. V. Goryacha, N. V. Kashpur, Т. V. Іlyinа, А. М. Коvаlyоvа // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 4. – С. 49 – 51.

11      The study of the chemical composition, effects on behavioural responses and the antihypoxic activity of the herbal tea and the dry extract on its basis / Ya. S. Kolisnyk, T. V.Upyr, O. M. Koshoviy, S. Yu. Shtrygol, A. M. Kovaleva // Вісник фармації. – 2014. – № 4. – С. 79 – 82.

12      Амперометричне визначення пахікарпіну гідройодиду в субстанції з використанням аналітичного регента-12-молібдофосфатної гетерополікислоти / О. С. Пантелеєва, Х. П. Акрітіду, М. М. Кучер, В. І. Ткач // Вопросы химии и химической технологии. – 2014. – 5-6 (98). – С. 40 – 43.

13      Демешко О. В. Дослідження біологічно активних сполук церцису європейського / О. В. Демешко, В. М. Ковальов, Л. А. Губенко // Український біофармацевтичний журнал – 2014. – №6. – С. 84 – 87.

14      Дослідження хімічного складу, впливу на поведінкові реакції та антигіпоксичної активності фітозбору та сухого екстракту на його основі / Я. С. Колісник, Т. В. Упир, О. М. Кошовий, С. Ю. Штриголь, А. М. Ковальова // Вісник Фармації. – 2014. – № 4 (80). – С. 79 – 82.

15      Осьмачко А. П. Дослідження фенольних речовин трави Veronica teucrium L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, Т. В. Ільїна, О. М. Кошовий // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – №5 – 2015. – С. 118-123.

16      Кошовий О. М. Морфолого-таксономічне дослідження роду Salvia за вегетативними ознаками // ScienceRise. Фармацевтичні науки. – 2015. – Т. 10. – № 4 (15). – С. 19 – 23.

17      Дослідження амінокислотного складу екстракту з листя брусниці звичайної / Комісаренко М.А, Кошовий О.М., Зайцев Г.П., Ковальова А.М. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вып. 24, № 5. – С. 127 – 131

18      Упир Т.В. Фенольний склад рідкого екстракту з пагонів Ledum palustre / Т.В. Упир, Г.П. Зайцев, О.М. Кошовий, А.М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вып. 24, № 5. – С. 239 – 243.

19      Дослідження фенольного складу рідкого спиртового екстракту листя чорниці звичайної / Количев І.О., Краснікова Т.О., Кошовий О.М. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вып. 24, № 5. – С. 123 – 127.

20      Фітохімічне вивчення рідкого екстракту трави кропиви собачої та досдіження його психотропної активності / Є.А. Романенко, О.М. Кошовий, А.М. Комісаренко, С.Ю. Штриголь // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Київ, 2015. – Вып. 24, № 5. – С. 212 – 217.

21      Фітохімічне вивчення сухого екстракту зі шроту листя шавлії лікарської після одержання етилацетатного екстракту / М.М. Мига, Г.В. Вовк, О.М. Кошовий // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – 2015. – Вып. 24, № 5. – С. 148 – 152.

22      Амінокислотний та моноцукровий склад сухого екстракту з листя шавлії лікарської отриманого шляхом комплекної переробки / Г.В. Вовк, О.М. Кошовий, А.М. Комісаренко // Вісник фармації. – 2015. – № . – С..

23      Дослідження амінокислотного складу спиртового екстракту з листя чорниці звичайної / І.О. Количев, Т.О. Краснікова, О.М. Кошовий // Вісник фармації. – 2015. – № . – С..

24      Гончаров О. В. Хромато-масс-спектрометричне дослідження карбонових кислот екстракту трави глухої кропиви білої

/ О. В. Гончаров, А. М. Ковальова, О. В. Очкур, Л. В. Концева // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – №5 – 2015. – С. 167-172.

25      Федченкова Ю. А. Дослідження деяких фенольних сполук бруньок та листя вільхи клейкої / Ю.А.Федченкова, О.П.Хворост // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – №5 – 2015. – С. 243-247.

26      Fedchenkova Yu.A. The research of organic acids in black alder alnus glutinosa (L.) Gaertn. bud sand leaves. / Yu.A. Fedchenkova, O.P. Khvorost // «Вісник фармації». – 2014. – №3. – С. 51–53.

27      Бородіна Н.В. Дослідження сировини та екстракту Salix viminalis L. / Н.В. Бородіна, В.М. Ковальов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – №5 – 2015. – С. 36-42

28      Бородіна Н.В. Вивчення летких сполук осики / Н.В. Бородіна, В.М. Ковальов, О.О. Стремоухов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика – 2015. – №5 – 2015. – С. 43-49.

29      Порівняльне хімічне дослідження жирнокислотного складу квіток глодів секції Sanguineae Sarg. / Н.В. Сидора, А.М. Ковальова, Ю.Н. Авідзба, А.М. Комісаренко// Вісник фармації. – №4. – 2015.

Тези у закордонних виданнях

1       Rosa roots numerical values and elemental contents determination. / Ocheredko L. V., Nnemelu F. Ch., Kryuchkova T. М., Khvorost O. P. // The 15th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology : Abstracts Book. Petra, Jordan, 5-8 May, 2015. – Petra, 2015. – P. 53.

2       The Antimicrobial Activity of the Genus Galium L. / T. V. Ilyina, O. V. Goryacha, E. L. Toryanik, I. A. Kulish, A. M. Kovaleva, A. V. Goncharov // The 15th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology : Abstracts Book. Petra, Jordan, 5-8 May, 2015. – Petra, 2015. – P. 42.

3       The study of Antyhypoxic and Sedative Activity of the Dry extract Asperula odorata L. / N. S. Iurchenko, T. V. Ilyina, A. M. Kovaleva, E. L. Toryanik, , I. A. Kulish // The 15th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology : Abstracts Book. Petra, Jordan, 5-8 May, 2015. – Petra, 2015. – P. 25.

4        Бойник В. В. Исследование фенольных соединений корней Lupinus polyphyllus методом высокоэффективной жидкостной хроматографии / В. В. Бойник, Х. П. Акритиду // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты ІХ Международный симпозиум, 20- 25 апр. 2015 г. – М. : – С. 25 – 27.

5        Бородина Н. В. Анализ аминокислотного состава побегов Salix triandra L. // Бородина Н. В., Ковалев В. Н. // XXII Российский Национальный Конгресс «Человек и лекарство»: сборник материалов конгресса, 6-10 апр. 2015 г. – М. ЗАО РИЦ. – С. 181.

6        Бородина Н. В. Сравнительный анализ фенольных соединений побегов Salix caprea L., Salix purpurea L., Salix viminalis L., флоры Украины. // Бородина Н. В., Ковалев В. Н. // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Сборник материалов IX Международного симпозиума, 20-25 апр. 2015 г. – М., 2015 – С. 27-33.

7        Демешко О. В. Хроматографическое исследование фенилпропаноидов ракитника русского / О. В. Демешко, В. Н. Ковалев // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты,: материалы IX междунар. симпозиума, 20-25 апр. 2015 г. – М. : – С. 46 – 50.

8     Изучение органических кислот липофильной фракции цветков боярышника веерного / Сидора Н. В., Ковалева А. М., Комиссаренко А. Н., Гончаров Н. Ф. // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”.

Cб. материалов Конгресса (Тезисы докладов), 6-10 апреля 2015. – М., 2015. – С. 260.

9        Ильина Т. В. Ароматические кислоты липофильной фракции травы ясменника восьмилистного / Т. В. Ильина, Н. С. Юрченко, А. М. Ковалева // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 208.

10     Ильина Т. В. Изучение фенольных соединений сухого экстракта травы подмаренника настоящего / Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, О. В. Горячая // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 207 – 208.

11      Исследование фенольного состава густых экстрактов из листьев шалфея лекарственного / М. М. Мига, О. Н. Кошевой, Г. В. Вовк, А. Н. Комиссаренко // XXII Российский Национальный конгресс «Человек и лекарство»: Сборник материалов конгресса, 6-10 апр. 2015 г. – М., 2015. – С. 232 – 233.

12      Исследование фенольного состава сухого екстракта из листьев шалфея лекарственного полученного путем комплексной переработки / М. М. Мыга, Г. В. Вовк, О. Н. Кошевой // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: материалы IX Международный симпозиум, 20-25 апр. 2015 г. – М., 2015. – С. 617 – 619.

13      Исследование фенольного состава сухого экстракта из листьев черники обыкновенной. / Колычев И. А., Красникова Т. А, Кошевой О. Н. // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: материалы IX Международный симпозиум, 20-25 апр. 2015 г. – М., 2015. – С. 569 – 571.

14     Исследование химического состава и антибактериальной активности густого липофильного экстракта побегов багульника болотного / Т. В. Упыр, О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко, А. М. Ковалева // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 272.

15      Исследование химического состава и антибактериальной активности спиртового экстракта листьев черники обыкновенной / Колычев И. А., Красникова Т. А, Кошевой О. Н. // Мат. XXII российского национального конгресса “Человек и лекарство”, 6-10 апр. 2015 г. – М., 2015. – С. 218 – 219.

16   Исследование эфирного состава спиртового экстракта травы пустырника. / Е. А. Романенко, О. Н. Кошевой, А. М. Ковалева, А. Н. Комисаренко // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”.

Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 251.

17     Ковалева A. M. Изучение биологически активных соединений травы яснотки белой. / Ковалева A. M., Гончаров А. В., Полякова Н. Г. // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 215 – 216.

18      Колычев И. А. Исследование фенольного состава сухого экстракта из листьев черники обыкновенной / И. А. Колычев, Т. А. Красникова, О. Н. Кошевой // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: Сборник материалов IX Междунар. симпозиума, 20-25 апр. 2015г. – М., 2015. – С. 569 – 571.

19     Фенольные соединения Artemisia dracunculus L. / А. В. Очкур, А. М. Ковалева, Н. Ф. Гончаров, Я. В. Арнаутова // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 243.

20     Комиссаренко Н. А. Изучение гидроксикоричных кислот и кумаринов в листе брусники обыкновенной / Н. А. Комиссаренко, О. Н. Кошевой, А. М. Ковалева // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 219.

21    Кречун А. В. Определение органических кислот в корневищах с корнями ириса венгерского / А. В. Кречун, О. А. Михайленко, В. Н. Ковалев // Сеченовский вестник. – 2015. – № 1 (19), 28 февраля 2015 г. – М.: 2015. –

С. 108 – 109.

22     Осьмачко А. П. Изучение терпеноидных компонентов в составе липофильного комплекса травы Veronica teucrium L. / Осьмачко А. П., Ковалева А. М. // XXII Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса, 6-10 апр. 2015. – М., 2015. – С. 243.

23      Романенко Е. А. Исследование фенольных соединений спиртового экстракта травы пустырника / Е. А. Романенко, О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: IX Международный Симпозиум , 20-25 апр. 2015 г. – М., 2015. – С. 638 – 639.

24      Мыга М.М. Изучение органических кислот жидкого спиртового экстракта шалфея лекарственного / М.М. Мыга, О. Н. Кошевой // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии (Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2015 года). – 2015. – № . – С..

25      Колычев И.А. Аминокислотный состав спиртового жидкого экстракта из листьев черники обыкновенной / И.А. Колычев, О. Н. Кошевой // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. (Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2015 года). – 2015. – № . – С..

26      Комиссаренко Н.А. Моносахаридный состав жидкого экстракта из листьев брусники обыкновенной / Н.А. Комиссаренко, О. Н. Кошевой // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии (Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2015 года). – 2015. – № . – С..

27      Cидора Н.В. Исследование жирнокислотного состава цветков Сrataegus pedicelata Sarg./ Н.В. Cидора, А.М. Ковалева // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии (Материалы международной научно-практической конференции «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2015 года). – 2015. – № . – С..

Тези у вітчизняних виданнях

1        Acalugarita I. Quantitative determination of fatty oils in Rose hips / I. Acalugarita, Ye. V. Krivoruchko // Topical issues of new drugs development: Abstracts of International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: NUPh, 2015. – P. 56.

2        Borova E. B. Elemental composition of Salix caprea L. // Borova E. B., Borodina N.V. // Topical issues of new drugs development: Abstracts of International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 62.

3     Comparative study of Artemisia taurica and Artemisia balchanorum essential oils components / A. V. Voronova, Yu. O. Shevchenko, O. V. Ochkur, А. М. Kovalyova, T. I. Isakova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. –

 1. P. 108.

4        Demeshko O. V. Morphological features foliages Cytisus ruthenicus / O.V. Demeshko, O.S. Urchenko // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 125.

5        Fatty acids of Lamium album L. herb extract / Tran Thi Minh Trang, А. М. Kovalyova, O. V. Goncharov, O. V. Ochkur // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 106.

6        Fatty acids of Potentilla alba L. lipophilic extracts / Houssen Souraya Neilla, А. М. Kovalyova, E. R. Abdulkafarova, O. V. Ochkur // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015, Kharkiv. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 76.

7    Golub V.I. Phytochemical research of Salix cinerea L. // Golub V. I, Borodina N. V. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, 23 квіт. 2015 р. –

Х.: НФаУ, 2015. – С. 66.

8        Khomenko M. A. Reserch of hydroxycinnamic acids in the dry alcoholic extract from myrtilli leaves / Khomenko M. A., Kolychev I. A., Koshevoy O. N. // Topical issues of new drugs development: Abstracts of International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – Р. 78.

9        Krechun A. V. Determination of quantitative composition of xanthones in the undergraund organs of Iris sibirica and Iris hungarica / A. V. Krechun, V. N. Kovalev, O. O. Mykhailenko // Topical issues of new drugs development: abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – Р. 80.

10      Martynenkov А. Chemical composition research of the salvia officinalis leaves dry extract getting after essential oil production / A. Martynenkov, M. Myga, O. Koshoviy. // Topical issues of new drugs development. abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – С. 88.

11     Osmachko A. P. Phytochemical research of Veronica teucrium L. / A. P. Osmachko, V. V. Zhitnic, A. M. Kovaleva // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: NUPh, 2015. – P. – 93 – 94.

12     Phenolic compounds of Lamium album L. herb extract / O. V. Goncharov, А. М. Kovalyova, L. V Kontseva., O. V. Ochkur // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – P. – 67.

13     Research the carbonic acids of Crataegus monogyna flowers / O. N. Gubcka, N. V. Sydora, Yu. N. Avidzba, А. М. Kovalyova // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – Р.71 – 72.

14      Research the lipophilic compounds from Crataegus pentagyna W. K. flowers // Lysyana A. А., Sydora N. V., Kovaljova A. M., Avidzba Yu. N. // Topical issues of new drugs development: abstracts оf international scientific and practical conference of young scientists and student, Аpril 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – P. 83 – 84.

15      Samoilova V. A. The study of influence of Black chokeberry leaves extracts on the development of the pawoedema, induced by carragenin in rats / V. A. Samoilova, O. V. Tovchiga, V. N. Kovalyov // Topical issues of new drugs development: Abstracts of International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 23, 2015). – Kh.: NUPh, 2015. – 712 p. – P. 100.

16      Федченкова Ю.А. Встановлення умов кількісного визначення флавоїдів в листі вільхи клейкої. / Ю.А. Федченкова, О.П. Хворост // В зб тез між. науково-практ. інтернет-конф. «Аналітична хімія у фармації», 19-20 березня 2015 р. – Харків, 2015. – С. 113-114.

17      Федченкова Ю.А. Дослідження серій листя вільхи клейкої різних термінів та регіонів заготівлі. / Ю.А. Федченкова, О.П. Хворост // В зб тез між. науково-практ. конф. «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки», 27-28 лютого 2015 р. – Львів, 2015. – С. 109.

18      Yudicheva D. M. Research of phenolic compounds of dry extract made from wastes of salvia officinalis leaves obtained after initial ethyl acetate extraction / D. M. Yudicheva, G. V. Vovk, O. M. Koshoviy // Topical issues of new drugs development. Abstracts of International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 23, 2015. – Kh.: NUPh, 2015. – Р. 109 – 110.

19      Бойник В. В. Сухой экстракт корней люпина многолистного – пер-спективное лекарственное средство анаболического и актопротекторного действия / В. В. Бойник, Х. П. Акритиду, С. Ю. Штрыголь // Вітчизняна та світова медицина в сучасних умовах: матеріалів міжнар. наук-практ. конф., 16-17 січ. 2015 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. 98 – 99.

20      Бойнік В. В. Визначення вмісту хінолізидинових алкалоїдів Lupinus polyphyllus / В. В. Бойнік, Х. П. Акрітіду, Я. В. Белінська // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки: матеріали збірник. тез наук. робіт учасників міжнар. наук-практ. конфер., 27-28 лют. 2015: – Львів : ГО «Львівська медична спільнота», 2015. – С. 97 – 98.

21      Бородіна Н. В. Фенольные соединения побегов Salix myrsinifolia Salisb. // Бородіна Н. В. // Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квіт. 2015 р. – Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2015. – С. – 112 – 113.

22      Бородіна Н. В. Хромато-масс-спектрометрическое изучение листьев Salix caprea L. / Бородіна Н. В. // Актуальні питання розвитку медичних наук у XXI ст.: збірник тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 трав. 2015 р. – Львів.: Львівська медична спільнота, 2015. – С. 106 – 108.

23     Гончаров О. В. Седативна дія екстракту глухої кропиви білої / О. В. Гончаров, О. В. Очкур, А. М. Ковальова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів: матеріали XXXІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21 травня 2015 р. – Х.: НФаУ, 2015. – 392 с. – C. 27.

24      Красникова Т. А. Создание и анализ антидепрессивного сбора. / Т. А. Красникова, Ахдия Мирзокаримова // Соціальна фармація : стан, проблеми та перспективи: міжн. наук.- практ. інтернет- конф., 27-30 квіт. 2015 р. – Х.: НФаУ, 2015. – С. 98 – 100.

25      Краснікова Т. О. Визначення макро- та мікроелементів трави берізки польової. / Т. О. Краснікова, Ю. А. Мірошніченко // Аналітична хімія в фармації: Матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19-20 березня 2015 р. –Х.: НФаУ, 2015. – С.107 – 108.

 

за 2014 год

Навчальні посібники
1. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посібн. / Під загальною ред. проф. В. М. Ковальова, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 400 с.– Гриф. МОНМіС (лист від 18.03.2013р. №1/11-5604).
Методичні рекомендації
1. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки трави видів родів підмаренник (Galium L.), маренка (Asperula L.) та круціата (Cruciata Mill.) родини маренові (Rubiaceae Juss.) / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, О. В. Горяча, Н. С. Юрченко // Методичні рекомендації № 125.14/224.14. – Київ, 2014. – 28 с. (Узгоджені в Українському центрі наукової та медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи).
1 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з фармакогнозії для студентів фармацевтичного факультету денної та заочної форми навчання / Н.В. Сидора, А.М. Ковальова, О.М. Кошовий, Т.О. Краснікова, Т.В. Ільїна, О.В. Криворучко, О.В. Горяча. – Х.:НФаУ, 2014. – 30с.
2 Metodical recommendations to the cource work ( project) implemention on pharmacognosy for foreing students / Sydora N.V., Kovaleva A.M., Ilyina T.V., Krasnikova T.A., Krivoruchko O.V., Goryacha O.V. – Kh., NUPh, 2014. – 18 p.
3 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Н.В. Сидора, О.В. Горячая, А.М. Ковалева, О.Н. Кошевой и др. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
4 Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт з фармакогнозії / Н.В. Сидора, А.М. Ковальова, В.М. Ковальов, О.М. Кошовий, Т.В. Ільїна, О.В. Горяча – Х.: НФаУ, 2014. – 34 с.
5 Методические рекомендации по выполнению магистерских работ по фармакогнозии для иностранных студентов / Н.В. Сидора, О.В. Горячая, А.М. Ковалева, В.Н. Ковалев, О.Н. Кошевой, Т.В. Ильина, Н.С. Юрченко – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
6 Methodical recommendation for the implementation of the Master’s degree work on pharmacognosy for foreing students / N.V. Sydora, O.V. Goryacha, А.М. Коvaleva, V.M. Kovalev and others. – Kh.: NUPh, 2014. – 26 p.
Інформаційні листи
1. Хроматографічний аналіз марени кореневищ і коренів (Rubiae rhizomata et radices) / Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, О.В. Горяча // Інформаційний лист № 248-2014. – Київ, 2014. – 3 с.
2. Макро- та мікроскопічні ознаки трави підмаренника справжнього (Galium verum L.) / Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, О.В. Горяча // Інформаційний лист № 247-2014. – Київ, 2014. – 3 с.
Статті
1 Avidzba Yu. Research of eucalyptus dry extract obtained after essential oil extraction / Yu. Avidzba, O. Koshovyi,
A. Komisarenko // The Pharma Innovation Journal. – 2014. – Vol. 3, № 1. – P. 18 – 22.
2 Barsuk D. O. Antimicrobial activity of cholanic acids’ stereoisomers compared to cholic acid on the test cultures of microorganisms / D. O. Barsuk, O. O. Stremouhov, S. M. Kovalenko // Annals of Mechnikov Institute – 2014. – N 2. – р.35 – 39
3 Barsuk D. Synthesis of two isomers of 3-amino-7α-12α-dihydroxy-5β-cholanic acid / D. Barsuk, S. Kovalenko, A. Stremouhov // http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssp
4 Carboxylic acids from Aronia melanocarpa / V. A. Samoilova, V. N. Kovalev, V. A. Rybak, E. V. Krivoruchko // Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – Vol. 49, № 4. – P. 744 – 745.
5 Components of essential oil of Veronica longifolia L. leaves and flowers / A. Osmachko, A. Kovaleva, O. Goryacha, T. Ili’ina // The Pharma Innovation – Journal. – 2014. – Vol. 3, № 1. – Р. 1 – 6.
6 Fedchenkova Yu. A. The research of organic acids in black alder (Alnus glutinosa (L.) gaertn.) buds and leaves / Yu. A. Fedchenkova, O. P. Khvorost // Вісник фармації – 2014. – № 3 (79). – C. 51 – 53.
7 Gas chromatographic-mass spectrometric studies of organic acids of Veronica longifolia L. / A. P. Osmachko, A. M. Kovaleva, O. N. Koshovyy, O. V. Goryachaya // The Pharma-Innovation Journal – 2013. – Vol. 2 № 10. – P. 42 – 46.
8 Kolisnyk Ya. S. The study of the volatile oils composition obtained from vegetative and generative organs of Ballota nigra L. / Ya. S. Kolisnyk, A. M. Kovaleva, O. V. Goryacha // Вісник фармації. – 2014. – № 2. – С. 59 – 62.
9 Krіvoruchko O. V. The anatomical study of Sorbus aucuparia and Sorbus domestica leaves / O.V. Krіvoruchko,
O. V. Gamulya // News of Pharmacy. – 2013. – № 4 (76). – С. 33 – 36.
10 Kyslychenko O. A. Flavonoids determination in the aboveground part of Achillea millefolium / O. A. Kyslychenko // Український медичний альманах. В редакції журналу.
11 Ochkur A. V. Amino-acid composition of subgenus Artimisia Herbs / A. V. Ochkur, A. M. Kovaleva, Ya. S.Kolesnik // Chemistry of Natural Compounds – 2013. – Vol. 49, № 3. – P. 589 – 591.
12 Ochkur O. Amino acids composition of Artemisia L. genus species subgenus Dracunculus Bess. from Ukrainian flora /
O. Ochkur, A. Kovalyova, N. Sydora // The Pharma Innovation Journal. – 2013. – Vol. 2, № 3.– P. 64 – 67.
13 Phytochemical research of Galium aparine L. lipophilic complex and study of its antibacterial activity / O. V. Goryacha,
T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova, N. V. Kashpur // The Pharma Innovation-Journal. – 2014. – Vol. 3, № 1. – P. 7 – 10.
14 Research of the hepatoptotective activity of sweet woodruff dry extract / N. S., Iurchenko, T. V. Ilyina, A. M. Kovalyova et al. // Clinical pharmacy. – 2014. – Vol. 18, № 3. – P. 57 – 60.
15 Samoilova V.A. Carboxylic acids from Aronia melanocarpa / V.A. Samoilova, V.N. Kovalev, V.A. Rybak, E.V. Krivoruchko // Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – V. 49, N. 4. – P. 744-745.
16 Samoylova V. A. The anatomіcal study of black chokeberry leaves / V. A. Samoylova, O. V. Gamulya, V. N. Kovalyov // Вісник фармації. – 2013. – № 2 (74). – С. 60 – 62.
17 Synthesis, structure and research of the pharmacological activity of methyl esters of 6-nitro-n-phenilanthranilic acids / S.G. Isaev, H. O. Yeryomina, T. V. Zhukova, T. M. Kryuchkova, G. P.Zhegunova // Вісник фармації. – 2014. – № 2. – С. 29 – 33.
18 Terpenoids and aromatic compounds from essential oils of Cruciata laevipes and C. glabra / T. V. Il’ina, A.M. Kovaleva,
O. V. Goryachaya, B. A. Vinogradov // Chemistry of Natural compounds. – Vol. 48, № 6. – 2013. – P. 1106 – 1107.
19 The reseach of antibacterial activity of tarragon and other species of the genus Artemisia L. / O. Ochkur, A. Kovalyova,
N. Kashpur, Ya. Kolesnik // The Pharma Innovation Journal. – 2013. – Vol. 2, № 9. – P. 48–50.
20 The research of antimicrobial activity of Asperula humifusa (M. Bieb.) Besser phenolic complex / N. Iurchenko, T. Ilyina,
N. Kashpur, A. Kovalyova // The Pharma Innovation – Journal. – 2013. – Vol. 2, № 4. – P. 89 – 91.
21 Авидзба Ю. Н. Изучение химического состава и разработка параметров стандартизации сухого экстракта из листьев эвкалипта / Ю. Н. Авидзба, О. Н. Кошевой, А. Н. Комиссаренко // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. – № 1. – С. 5 – 8.
22 Авідзба Ю. Н. Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя евкаліпту, одержаного шляхом комплексної переробки / Ю. Н. Авідзба, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 24 – 26.
23 Акритиду Х.П. Изучение аминокислотного состава корней люпина многолистного / Х.П. Акритиду, В.В. Бойник, О.В.Демешко // Материалы научно-практической конференции “Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом”, 21-23 ноября 2013г. / Вестник Пермской государственной фармацевтической академии.- №11.- 2013.-С. 19-20.
24 Андріанов К. В. Дослідження жирних кислот листя поширених сортів м’яти перцевої Mentha piperita L. / К. В. Андріанов, Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 2. – С. 18 – 20.
25 Андрущенко О. А. Аминокислоты листьев Sorbus aria / О. А. Андрущенко, Е. В. Криворучко // Вестник фармации. – 2013. – № 4 (62). – С. 39 – 43. (Беларусь)
26 Батюченко И. И. Диагностические признаки анатомического строения сырья Cucurbita pepo L. / И. И. Батюченко,
Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост // «Рецепт» УП «Профессиональные издания» (Беларусь). – 2014. – № 2. – С. 66 – 70.
27 Батюченко И. И. Изучение органических кислот в листьях, стеблях, мужских цветках тыквы обыкновенной. /
И. И. Батюченко, Ю. А. Федченкова, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 9 – 11.
28 Бойник В.В. Сравнительный анализ аминокислотного состава травы, семян и корней люпина многолистного / В.В.Бойник, Х.П. Акритиду // Вестник Фармации Витебского мед. Университета.– 2014. – №1 (63). – С. 51-54.
29 Бородина Н. В. Сравнительный анализ аминокислотного состава побегов Salix purpurea L., Salix viminalis L., Salix fragilis L. / Н. В. Бородина, В. Н. Ковалев, О. Н. Кошевой // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. – № . – С.
30 Верховод А.М., Красникова Т.А. Изучение летучих компонентов цветков Rosa gallica, выращенной в Харьковской области // Мат. науч-прак. конф. с международ. Участием (21-23 ноября 2013). – Пермь: ПГФА,2013. – С 34 – 35.
31 Вивчення флавоноїдів у листі та екстракті евкаліпту прутовидного (Eucalyptus viminalis) методом ВЕРХ / Ю. Н. Авідзба, О. М. Кошовий, О. В. Горяча, А. П. Осьмачко // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 3 – 5.
32 Влияние экстрактов листьев аронии чорноплодной Aronia melanocarpa и урохолума на обмен мочевой кислоты у крыс / О.В. Товчига, С.Ю. Штрыголь, В.А. Самойлова, Н.А. Шаравара, Н.В. Бездетко // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 5 (34). – С. 48 – 54.
33 Вовк Г. В. Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя шавлії, одержаного шляхом комплексної переробки після виробництва настойки / Г. В. Вовк, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – 2Вып. 23, № 4. – С. 237 – 240.
34 Вовк Г. В. Исследование сухого экстракта из листьев шалфея лекарственного полученного после производства эфирного масла // Г. В. Вовк, М. М. Мига, О. Н. Кошевой // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. – № . – С.
35 Гамуля О. В. Діагностичні ознаки анатомічної будови сировини огірка посівного /О.В. Гамуля, Ю.А. Федченкова, О.П. Хворост // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 16 – 17.
36 Дослідження органічних кислот листя Vaccinium vitis-idaea / М. А. Комісаренко, О. М. Кошовий, А. М. Ковальова,
Н. В. Сидора // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вып. 23, № 4. – С. 291 – 295.
37 Дослідження продуктів комплексної переробки листя евкаліпту після одержання ефірної олії / Ю. Н. Авідзба, О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, А. М. Комісаренко // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 42 – 46.
38 Затыльникова О. А. Компонентный состав эфирных масел Iris pseudacorus (Iridaceae) / О. А. Затыльникова, В. Н. Ковалев, С. В. Ковалев // Растительные ресурсы. – 2013. – Т. 49, № 2. – С. 233 – 240.
39 Изучение аминокислотного состава травы ясменника распростертого Asperula humifusa (M.Bieb.) Besser / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, К. К. Орынбасарова // Республиканский научный журнал «Вестник ЮКГФА». – 2014. – №1 (66). – С. 27 – 30.
40 Изучение полисахаридных комплексов желудочного сбора и желудочного сбора №3 / А. И. Федосов,
А. А. Кисличенко, Е. Н. Новосел, В. С. Кисличенко // Вестник ЮКГФА. – Т. 3, №3 (68). –2014. – В редакции журнала.
41 Исследование антибактериальной активности густых экстрактов травы Asperula odorata L. и Asperula octonaria Klokov. / Н.С. Юрченко, Н.В. Кашпур, Т.В. Ильина, А.М. Ковалева // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом. Материалы научно-практической конференции с международным участием (21 – 23 ноября 2013 года) – 2013.– № 11. – С.181 – 183.
42 Исследование летучих веществ аронии черноплодной / В. А.Самойлова, В. Н. Ковалев, О. В. Товчига, Н. О. Шаравара / Вестник фармации. – 2013. – № 4 (62). – С. 33 – 38. (Беларусь).
43 Исследование летучих соединений цветков Сrataegus almaatensis Pojark. и Сrataegus schneideri С. K Schneid. /
Н. В. Сидора, А. М. Ковалева, О. Н. Кошевой, О. М. Oрынбасарова // Харабшысы вестник. – 2014. – № 1.– С. 18 – 23.
44 Іlyina T. V. Madder Rhizomes And Roots, Substantiation Of Choice And Approaches To Standartization / T. V. Іlyina,
А. M. Kоvalyova, А. G. Коtov. // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2013. – №4 (30).– С. 4 – 9.
45 Ільїна Т. В. До хемотаксономії видів роду Galium L. (секції Aparinoides (Jord.) Gren., Asperuloides Pobed. Leptogalium Lange.). Повідомлення III. / Т. В. Ільїна // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2013. – Вип.22, кн. 4. – С. 266 – 274.
46 Ільїна Т. В. До хемотаксономії видів роду Galium L. (секції Platygalia DC., Kolgyda Dum., Pseudoaparine Lange.) /
Т.В. Ільїна // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 3 (27). – С. 14 – 19.
47 Карбоновые кислоты Aronia melanocarpa / В.А. Самойлова, В.Н. Ковалев, В.А. Рыбак, Е.В. Криворучко // ХПС. – 2013. – № 4. – С. 637 – 638.
48 Кисличенко О. А. Вивчення органічних кислот у шлунковому зборі / О. А. Кисличенко // Фармацевтичний часопис. – В редакції журналу
49 Ковалев В. Н Кумарины ириса болотного ( Iris pseudacorus L.) / В. Н. Ковалев, О. А. Михайленко, С. В. Ковалев // Химия растительного сырья. – 2013. – № 3. – С. 201 – 205.
50 Ковалев В. Н. Ароматические соединения и терпеноиды Iris hungarica / В. Н. Ковалев, О. А. Михайленко, Б. А. Виноградов // Химия природных соединений. – 2014. – № 1. – С. 143 – 144.
51 Ковалева А. М. Исследование ароматических кислот Ballota nigra / А. М. Ковалева, Я. С. Колесник, А. Б. Седова // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Материалы научно-практической конференции с международным участием (21-23 ноября 2013 года). Научно-практический журнал. – 2013. – № 11. – C.46 – 48.
52 Ковалева А. М. Современные информационные технологии в поиске перспективных растительных источников биологически активних соединений / А. М. Ковалева, О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. Б. Седова // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Современные тенденции и перспективы развития фармацевтического образования и науки в России и за рубежом. Материалы научно-практической конференции с международным участием (21 – 23 ноября 2013 года) – 2013.– № 11. – С.74 – 76.
53 Количев І. О. Вибір оптимального екстрагенту для створення нового лікарського засобу з листя чорниці звичайної / І. О. Количев, Т. О. Краснікова, О. М. Кошовий // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л.Шупика. – 552014. – № 4. – С. 287 – 291.
54 Комиссаренко Н. А. Изучение состава летучей фракции листьев Arctostaphylos uva-ursi / Н. А. Комиссаренко,
О. Н. Кошевой, А. М. Ковальова // Вестник Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. – 2014. –№ – С.
55 Комиссаренко Н. А. Изучение фенольных соединений этилацетатного экстракта брусники обыкновенной / Н. А. Комиссаренко, О. Н. Кошевой, А. М. Ковалева // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Материалы научно-практической конференции с международным участием (21-23 ноября 2013 года). Научно-практический журнал. – 2013. – № 11. – C.81 – 82.
56 Компонентный состав эфирного масла травы подмаренника цепкого / О.В. Горячая, Т.В. Ильина, А.М. Ковалева, А.Б. Седова // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Материалы научно-практической конференции с международным участием, 21-23 ноября 2013 года. – 2013. – № 11. – C.43 – 45.
57 Кошовий О. М. Порівняльне дослідження компонентів ефірних олій листя та гілочок Eucalyptus viminalis та Eucalyptus urnigera / О. М. Кошовий, Ю. Н. Авидзба, А. М. Комиссаренко // Фармацевтичний часопис. – 2014. – № 1. – С. 27 – 33.
58 Кошовий О. М. Терпеноїдний склад вегетативних та генеративних органів пагонів евкаліпту прутовидного // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – № 4. – С. 295 – 301.
59 Криворучко Е. В. Исследование летучих веществ листьев рябины арии / Е. В. Криворучко, О. А. Андрущенко,
А. В. Кононенко // Рецепт. – 2014. – № 1 (93). – С. 88 – 92.
60 Криворучко Е. В. Карбоновые кислоты Sorbus aucuparia и Sorbus aria / Е. В. Криворучко, О.А. Андрущенко, А.В. Кононенко // ХПС. – 2013. – № 4. – С. 635-636. Krivoruchko E. V. Carboxylic acids from Sorbus aucuparia and Sorbus aria / E. V. Krivoruchko, О. А. Andrushchenko, A. V. Kononenko // Chemistry of Natural Compounds. – 2013. – Vol. 49, № 4. – P. 742 – 743.
61 Криворучко Е. В. Карбоновые кислоты плодов шиповника собачьего / Е. В. Криворучко // Вестник фармации. – 2014. – подано в печать.
62 Криворучко О. В. Визначення вмісту аскорбінової кислоти в плодах шипшини / О. В. Криворучко // Фітотерапія. Часопис. – 2014. – подано до друку.
63 Криворучко О. В. Леткі речовини плодів шипшини собачої / О. В. Криворучко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вып. 23, № 4. – С. 301 – 307.
64 Мига М. М. Дослідження фенольного складу сухих екстрактів з листя шавлії лікарської / М.М. Мига, О.М. Кошовий // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вып. 23, № 4. – С. 332 – 336.
65 Морфолого-анатомічне дослідження генеративних органів сочевиці харчової / С. В. Романова, М. А. Дученко, О. В. Гамуля, В. М. Ковальов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики . – 2014. – № 1. – С. 12 – 15.
66 Очередько Л. В. Встановлення числових показників та елементного складу коренів шипшини / Л. В. Очередько, Т.М. Крючкова, О. П. Хворост // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вып. 23, № 4. – С. 354 – 358.
67 Очередько Л. В. Хромато-масс спектрометричне визначення складу летких компонентів коренів шипшини коричної / Л. В. Очередько, Т. М. Крючкова, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 15, №5. – С. 52 – 54.
68 Очередько Л. В. Хромато-масс спектрометричне визначення складу органічних кислот коренів шипшини коричної / Л. В. Очередько, Т. М. Крючкова, О. П. Хворост // Український медичний альманах. – 2013. – Т. 16, № 6 – С. 42 – 43.
69 Питання введення до Державної Фармакопеї України монографії «Марени кореневища і корені» / Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова, А. Г. Котов, О. В. Гамуля // Фармаком. – 2013. – № 4. – С. 8 –11.
70 Самойлова В. А. Фенольні сполуки листя аронії / В. А. Самойлова, В. М. Ковальов, О. В. Товчига // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вып. 23, № 4. – С. 380 – 385.
71 Самойлова В. А. Амінокислоти листя Aronia melanocarpa [Електронний ресурс] / В. А. Самойлова,
В. М. Ковальов // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики . – 2013. – № 3. – С. 92 – 94.
72 Сравнительное исследование биологически активных соединений липофильных фракций Cruciata glabra (L.) Ehrend. и Cruciata laevipes Opiz. / О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева, Н.В.Кашпур // Вестник ЮКГФА. – 2014. – № 1 (66). – с.8–14.
73 Стандартизація марени красильної кореневищ і коренів за вмістом антраценпохідних / Т. В. Ільїна, О. В. Горяча, А. Г. Котов, А. М. Ковальова // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2014. – №3 (35). – С. 8–11.
74 Стремоухов О. О. Вплив жовчних кислот на процеси травлення / О. О. Стремоухов // Запорож. мед. журн: науч.-практ. журн. ЗГМУ. – Запорожье: ЗГМУ, 2013. – N 6. – С. 47 – 49.
75 Стремоухов О.О. Біохімічне вивчення жовчі деяких видів птахів / О.О. Стремоухов // Український біофармацевтичний журнал – 2014. – №3(32). – С. 14 – 16.
76 Стремоухов О.О. Мікробіологічний скринінг комплексів різних видів жовчі / Стремоухов О.О. // Український біофармацевтичний журнал – 2013. – № 6(29). – С. 54 – 57.
77 Терпеноиды эфирных масел листьев и цветков Lamium album // А. В. Гончаров, А. М. Ковалева, А. Б. Седова, О. Н. Кошевой // Вестник Пермской государственной фармацевтической академии. Материалы научно-практической конференции с международным участием (21-23 ноября 2013 года). Научно-практический журнал. – 2013. – № 11. – C. 40 – 43.
78 Упир Т. В. Терпеноїдний склад ефірної олії трави Ledum palustre / Т. В. Упир, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вып. 23, № 4. – С. 408 – 412.
79 Хворост О. П. Сравнительный анализ состава соединений, перегоняющихся с водяным паром, почек и листьев Alnus glutinosa (L.) Gaertn. / О. П. Хворост, Ю. А. Федченкова, Г. И. Биленко // Рецепт УП «Профессиональные издания». – 2013. – № 5. – С. 21 – 25.
80 Хромато-мас-спектрометричне дослідження сировини для отримання феносіну / Н. В. Бородіна, В. М. Ковальов, Рудник А. М., Деркач Н. В., Анаш Фаттал // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23, кн. 4. – С. 204 – 210.
81 Хромато-масс-спектрометрическое исследование карбоновых кислот экстракта травы Veronica longifolia L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковалева, О. Н. Кошевой, Б. К. Махатов // Vestnik of SKSPA – 2014. – №1(66) – С. 23 – 26.
82 Экстракт из травы люцерны посевной (Medicago sativa L.) – перспективный корректор белкового обмена / Р. Ф. Еременко, С. В. Ковалев, Л. Н. Малоштан, В. Н. Ковалев // Вестник Витебского государственного медицинского университета. – 2014. – Т. 13, № 2. – С. 138 – 142.
83 Юрченко Н. С. Аминокислотный состав травы ясменника душистого Asperula odorata L. / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Химия природных соединений. – 2013. – № 2. – С. 337 – 338.
84 Юрченко Н. С. Изучение аминокислотного состава травы ясменника распростертого Asperula humifusa (M. Bieb) Besser / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Вестник ЮКГФА. – 2014. – № 1 (66). – С. 27 – 30.
85 Юрченко Н. С. Исследование карбоновых кислот ясменника восьмилистного / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина. Фармация. – 2013. – Вып. 24, № 25 (168).– С. 258 – 261.
86 Барсук Д. О. Исследование желчно-кислотного состава липофильного комплекса желчи животных/ Д. О. Барсук, О. О. Стремоухов, С. М. Коваленко // http://inter-medical.ru/zhurnaly
Статті до фармацевтичної енциклопедії
1 Бойнік В.В. Люпін: в кн. Фармацевтична енциклопедія – 2014. Режим доступа: http//www.pharmencyclopedia.com.ua/6751/lypin
2 Бородіна Н.В. Тополя: в кн. Фармацевтична енциклопедія. – 2014. Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6796/topolya
3 Краснікова Т.О. Переступінь білий : в кн. Фармацевтична енциклопедія. – 2014. Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6581/perestupen-bilij
4 Краснікова Т.О. Родовик лікарський: в кн. Фармацевтична енциклопедія. – 2014. Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6617/rodovik-likarskij
5 Краснікова Т.О. Соняшник бульбистий: в кн. Фармацевтична енциклопедія. – 2014. Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6632/sonyashnik-bulbistij
6 Демешко О.В. Хміль звичайний : в кн. Фармацевтична енциклопедія – 2014. Режим доступа: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6680/xmil-zvichajnij
Патенти
1 Патент 85445, Україна МПК7, А61К9/20. Лікарська форма на основі листя тополі китайської / А.І. Денис, Т.А. Грошовий, О.В. Геруш, В.М. Ковальов, Н.В. Бородіна, А.М. Рудник – Опубл. 25.11.13. – Бюл. № 22.
2 Патент на корисну модель 89735 Україна, МПК A61Р 3/10, A61К 36/40, Лікувально-профілактичний засіб із гіпоглікемічною дією з листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан, В. А. Самойлова, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201314662; заявл. 16. 12. 2013; опубл. 25. 04. 2014, бюл. № 8.
3 Патент на корисну модель 91872 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 19/06, A61P 13/02, A61P 13/04, Лікувально-профілактичний засіб із урикозуричною дією з листя аронії чорноплідної / М. О. Шаравара, О. В. Товчига, В. А. Самойлова, С. Ю. Штриголь, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201308770; заявл. 12. 07. 2013; опубл. 25. 07. 2014, Бюл. № 14.
4 Патент на корисну модель 91873 Україна, МПК A61K 36/73, A61P 19/06, Лікувально-профілактичний засіб із гіпоурикемічною дією з листя аронії чорноплідної / М. О. Шаравара, О. В. Товчига, В. А. Самойлова, С. Ю. Штриголь, В. М. Ковальов; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201308771; заявл. 12. 07. 2013; опубл. 25. 07. 2014, Бюл. № 14.
5 Патент України на корисну модель № 92308, МПК А61К 36/61, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з листя евкаліпту з антимікробною, протизапальною та анаболізуючою активністю / Ю. Н. Авідзба, О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко (Україна).  № u 2014 02601; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15. – 4 с.
6 Патент України на корисну модель № 92309, МПК А61К 36/00, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з пагонів багна звичайного шляхом комплексної переробки / Т.В. Упир, О. М. Кошовий, А.М. Ковальова, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко (Україна).  № u 2014 02602; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15. – 4 с.
7 Патент України на корисну модель № 92310, МПК А61К 36/537, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з листя шавлії лікарської з антимікробною та протизапальною активністю / Г.В. Вовк, О. М. Кошовий, А.М. Ковальова, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко, М.М. Мига (Україна).  № u 2014 02605; заявл. 14.03.2014; опубл. 11.08.14, Бюл. № 15. – 4 с.
8 Патент України на винахід №, МПК А61К 36/61, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з листя евкаліпту шляхом комплексної переробки сировини / Ю. Н. Авідзба, О. М. Кошовий, О. С. Кухтенко, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко (Україна).  № а 2014 02599; заявл. 14.03.2014; опубл., Бюл. №. – с.
9 Патент України на винахід №, МПК А61К 36/537, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з листя шавлії лікарської шляхом комплексної переробки / Г.В. Вовк, О. М. Кошовий, А.М. Ковальова, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко, М.М. Мига (Україна).  № а 2014 02604; заявл. 14.03.2014; опубл., Бюл. №. – с.
10 Патент України на винахід №, МПК А61К 36/00, А61P 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною та протизапальною активністю з пагонів багна звичайного / Т.В. Упир, О. М. Кошовий, А.М. Ковальова, В. А. Рибак, А. М. Комісаренко (Україна).  № а 2014 02603; заявл. 14.03.2014; опубл., Бюл. №. – с.
11 Патент України № 86541 на корисну модель, МПК A61K 36/74 (2006.01) A61K 135/00 (2006.01) A61P 31/04 (2006.01) Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробною активністю / Н.С. Юрченко, Т.В. Ільїна, О.В. Горяча, Н.В. Кашпур, А.М. Ковальова, А.Ю. Волянський, О.В. Очкур, І.В. Кірєєв, заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u 201303976, заявл. 01.04.13., опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
12 Патент України № 104170. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з антимікробною дією з трави буркуну / І.В. Грудько, Н.В. Кашпур, А.М. Ковальова, А.М. Комісаренко, Т.В. Ільїна, Е.Р. Абдулкафарова, О.В. Очкур, О.В. Горяча, А.Ю. Волянський Заявник та патентоутримувач НФаУ. – № a201112454, заявл. 24.10.2011; опубл. 10.01.2014, бюл. № 1/2014.
13 Патент 78872 на корисну модель Україна, МПК A 61 K 36 / 74, A 61 P 31 / 04 Спосіб одержання ліпофільного комплексу з протигрибковою дією з трави підмаренника пухнастоногого / О.В. Горяча, Н.В. Кашпур, Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, Н.С. Юрченко, А.Ю. Волянський, Н.В. Сидора, Я.С Колісник., О.М. Кошовий , А.М. Комісаренко; патентовласник Нац. фармац. ун-т. – u201208049, заявл. 02.07.2012, опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.
14 Патент 104173 Україна, МПК A61K 36/282, А61Р 31/00. Спосіб одержання засобу з антимікробною активністю з рослинної сировини / О. В. Очкур, Н. В. Кашпур, А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Горяча, Е. Р. Абдулкафарова І. В. Грудько, Т. В. Ільїна, А. Ю. Волянський, О. М. Кошовий ; заявник та патентоутримувач Національний фармацевтичний університет. – № a 2011 12754; заявл. 31.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
15 Патент 104174 Україна, МПК A61K 36/282. Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії з рослинної сировини / О. В. Очкур, Н. В. Кашпур , А. М. Ковальова, А. М. Комісаренко, О. В. Горяча, Е. Р. Абдулкафарова, І. В. Грудько, Т. В. Ільїна , А. Ю. Волянський, О. М. Кошовий ; заявник та патентоутримувач Національний фармацевтичний університет. – № a 2011 12757; заявл. 31.10.2011; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
16 Патент 106064 Україна, МПК A61K 36/28, A61P 7/10, A61P 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з діуретичною та протизапальною активністю / В. І. Волочай, В. М. Ковальов, Б. А. Самура, А. В. Таран, В. О. Ніколаєв, Т. О. Краснікова; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a201110542; заявл. 31. 08. 2011; опубл. 25. 07. 2014, бюл. № 14/2014.
17 Патент 106088 Україна, МПК A61K 36/28, A61K 135/00, A61P 1/16, B01D 11/00. Спосіб одержання поліфенольного комплексу з гепатопротекторною активністю з галінсоги дрібноквіткової / В. І. Волочай, В. М. Ковальов, С. Ю. Штриголь, О. О. Койро, О. В. Товчига, Т. О. Краснікова; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № a201204507; заявл. 10. 04. 2012; опубл. 25. 07. 2014, бюл. № 14/2014.
18 Заявка на патент u201407325 України. Спосіб одержання ліпофільного комплексу з антимікробою активністю з трави вероніки розлогої 01.07.2014. / А.П. Осьмачко, А.М. Ковальова, Т.В. Ільїна, О.М. Кошовий. Патентовласник Нац. фармац. ун-т. 7.01.07.2014.
19 Заявка на патент u 201406772 України. Спосіб комплексної переробки трави маренки запашної для отримання засобу з антигіпоксичною активністю / Н. С. Юрченко, Т. В. Ільїна, О. В. Горяча, А. М. Ковальова, С. Ю.Штриголь, О. М. Кошовий. Патентовласник Нац. фармац. ун-т. – 16.06.2014 р.
20 Заявка на винахід u201408081. Лікарський засіб антигіпоксичної дії / Я.С. Колісник – від 17.07.2014.
21 Заявка на винахід y201405718 Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з анаболічною та актопротекторною дією / Демешко О.В. – Від 27.05.2014.
Матеріали або тези конференцій
1 Akritidou. Ch.P Lupine multivalent – perspective source ob biologically active substances / Ch.P. Akritidou,V.V. Boynik,O.V. Demeshko // Jurnal of Chemistry of natural compounds. – Тезисы доклада 10 Международного симпозиума по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. – Ташкент – Бухара Узбекистан.
2 Correlation between the biological active substances of Bedstraws’ ethyl acetate-ethanolic fractions and their antibacterial and antifungal activity / O. V. Goryacha, T. V. Iliyna, A. M. Kovalyovа, N. V. Kashpur / International Interdisciplinary Scientific Conference “Biological active substances and materials: Fundamental and applied problems”. – Novy Svet, AR Cremеа, Ukraine, May 27 – June 1, 2013. – Abstracts. – Р. 292.
3 Fedchenkova Y. A. Comporative analysis of component structure of a number of group of BAS, buds and leaves Alnus glutinosa (L.) Gaertn. / Y. A. Fedchenkova, O. P. Khvorost // Mat. X-th International Symposium of Chemistry Natural Compounds. Tachkent – Burhara. Uzbekistan, 21-23 November 2013 y. – P. 23.
4 Kolychev I.O. Recearch blueberry phenolic compounds / I.O. Kolychev, T.O. Krasnikova, O.M. Kochevoy // Мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. « Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (22-23 квітня 2014 р.). – Х.: Вид-во НФаУ,2014.- 35 с.
5 Kovaleva A. M. Fatty acids of Artemisia nutans Willd. herb / A. M. Kovaleva, O. V. Ochkur // «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»: мат. І міжнародної науково-практичної internet-конференції (Харків, 20-21 березня 2014). – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – C. 25.
6 Kuranda E. A. Pharmacognostic research of jujube fruits / E. A. Kuranda, T.O. Krasnikova // Мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. « Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (22-23 квітня 2014 р.).-Х.: Вид-во НФаУ,2014.- 26 с.
7 Ochkur A. V. Phenolic compounds of southernwood (Artemisia abrotanum L.) / A. V. Ochkur // Actual Questions of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students (April 22-23, 2014). – Kh.: Publishing Office, 2014. – P. 42.
8 Ochkur A. V. Research of fatty acid composition of Artemisia annua L., Artemisia abrotanum L. and Artemisia dracunculus L. herbs / A. V. Ochkur, A. M. Kovalyova, J. S. Kolesnik // Х Международный симпозиум по химии природных соединений Ташкент-Бухара, 21-23 ноября 2013 Узбекистан. – 2013.
9 Osmachko A.P. Carboxylic acids of Veronica longifolia L. / A.M. Kovaleva, T.V. Ili’ina, O.V. Goryachaya // X-th International symposium on the chemistry of natural compounds, (November 21-23, 2013, Tashkent-Bukhara, Republic of Uzbekistan): collection of abstracts – 2013. – P. 281.
10 Osmachko A.P. The element composition of Veronica longifolia L. herb / Osmachko A.P., A.M. Kovaleva, E.V. Grishina // XXI International scientific and practical conference “Actual questions of development of new drugs”, (April 22-23, 2014; Kharkiv, Ukraine ): collection of materials – NUPh, 2014. – P.40-41.
11 Samoilova V.A. Carboxylic acid from Aronia melanocarpa leaves alcocholic extract / V.A. Samoilova, V.N. Kovalev // Abstracts of Хth International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, November 21-23, 2013.– Tashkent-Bukhara, 2013. – 401 p. – P. 288.
12 Samoilova V.A. Determination of ascorbic acid content in fruits and leaves of Black chokeberry / V.A. Samoilova, V.N. Kovalev //Actual Questions of Development of New Drugs: Abstracts of XX International Scientific and Practical Conference Of Young Scientists And Student, April 22-23, 2014. – Kh.: Publishing Office, 2014. – 413 p. – P. 46.
13 Sydora N.V. Chemical research of hawthorn flowers lipophilic compounds from Ukrainian flora / N.V. Sydora, A. M. Kovalyova. X-th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds. – Tashkent-Bukhara (November 21-23). – 2013. – p. 284.
14 Verhovod A.M. Morphological and chemical studies of Rosa gallica L. / A.M. Verhovod, T.A. Krasnicova // Мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студ.: Актуальні питання створення нових лікарських засобів (22-23 квітня 2014 р.). – Х.: Вид-во НФаУ,2014. – С 27-28.
15 Авідзба Ю.Н. Перспективи створення нового лікарського засобу зі шроту листя евкаліпту після одержання настойки / Ю.Н. Авідзба, О.М. Кошовий, А.М. Комісаренко // Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 13-14 грудня 2013 р. – Одеса: ГО «Південна фундація медицини». – 2013. – С. 7 – 8.
16 Авідзба Ю.Н. Терпеноїдний склад ефірної олії гілочок евкаліпту попелястого / Ю.Н. Авідзба, О.М. Кошовий // Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 грудня 2013 р. – К.: ГО «Київський медичний науковий центр». – 2013. – С. 76 – 77.
17 Андрущенко О. О. Органічні кислоти Sorbus aucuparia та Sorbus aria / О.О. Андрущенко, О. В. Криворучко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю (27-28 вересня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 406 с. – С. 30-31.
18 Андрущенко О.А. Летучие вещества коры ветвей рябины арии / О.А.Андрущенко, Е.В. Криворучко // ІІ Гаммермановские чтения: Сборник научных трудов научно-методич. конференции (03-06 февраля 2014 р.). – Санкт-Петербург, 2014. – 114 с. – С. 21-22.
19 Батюченко І.І. Вибір параметрів стандартизації листя гарбуза звичайного / І.І. Батюченко, Ю. А. Федченкова // Мат. укр. наук.-практ. конф. до 100-річчя з дня народж. П.О. Петюніна «Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій», 24-25 квітня – Харків, 2014 – С.100
20 Бомбина Е. Д. Летучие вещества плодов шиповника сизого / Е. Д. Бомбина, Е. В. Криворучко // Молодежная наука и современность: матер. 79-й Всеросс. науч. конф. студ. и мол. ученых с междунар. участием, посвящ. 79-летию КГМУ, 16-17 апреля 2014 г. В 3 частях. Часть ІІ. – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ, 2014. – 422 с. – С. 301.
21 Вивчення параметрів токсичності ліпофільних фракцій Asperula humifusa (M. Bieb.) Besser / Н. В. Кашпур, О.В. Горяча, Т.В. Ільїна, А. М. Ковальова та ін. // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXI Всеукр. наук. – практ. конф. з міжнар. участю, 22 трав. 2014 р. – Х. : НФаУ, 2014. – С. 47 – 48.
22 Вовк Г.В. Розробка параметрів стандартизації сухого екстракту листя шавлії лікарської після виробництва ефірної олії / Вовк Г.В., Мига М.М., Кошовий О.М. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: мат. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – 248 с. – С. 43.
23 Гамуля О.В. Аналіз БАР первинного синтезу сировини огірка посівного / О.В. Гамуля, Ю.А. Федченкова, О.П. Хворост // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: мат. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – 248 с. – С. 44.
24 Горяча О. В. Дослідження карбонових кислот трави підмаренника багнового / О. В. Горяча, Т. В. Ільїна, А.М. Ковальова // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали І міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 20-21 березня 2014 р.) / редкол. : Т. М. Гонтова, Я. С. Кічимасова, Т.В. Опрошанська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 72.
25 Губенко Л. А. Исследование дубильных веществ листьев церциса европейского / Л.А. Губенко, В.Н. Ковалев, О.В. Демешко // Тезисы доклада 79 Всероссийской научной конференциистудентов и молодых учених с международным участием “Молодежная наука и современность”. – 16-17 апреля 2014 года. – Курск. – с. 311.
26 Дослідження речовин первинного метаболізму Veronica longifolia L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, О. В. Горяча, О. М. Кошовий // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали І міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 20-21 березня 2014 р.) // Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 128–129.
27 Изучение острой токсичности субстанций травы подмаренника настоящего / О. В. Горячая, А. М. Ковалева, Т.В. Ильина, А. Н. Комиссаренко // XXІ Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса – 7-11 апреля 2014. – М., 2014. – С. 228.
28 Изучение параметров токсичности фенольных комплексов A. humifusa, A. odorata, A. octonaria / Н. В. Кашпур, Н.С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням : материалы конгресса, Москва, 24-26 мар. 2014 г. – М., 2014. – С. 127.
29 Исследование противомикробной активности липофильных фракций Galium cruciata (L.) Scop. / Н. В. Кашпур, М.В. Смелянская, О. В. Горячая, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням : материалы конгресса, Москва, 24-26 мар. 2014 г. – М., 2014. – С. 126 – 127.
30 Ковальов В.В. Дослідження впливу компонентів мазевої основи на антимікробні властивості екстрактів листя тополі китайської / В.В. Ковальов, А.М. Рудник, В.М. Ковальов // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: мат. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – 248 с. – С. 94.
31 Колесник Т.Е. Разработка состава и технологии мягкой лекарственной формы на эмульсионной основе для лечения псориаза / Колесник Т.Е., Крючкова Т.М., Слипченко Г.Д. // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: мат. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – 248 с. – С. 233-234.
32 Количев І.О. Перспектива використання листя чорниці звичайної для створення соціально доступних лікарських засобів для лікування цукрового діабету / І.О. Количев, Т.О. Краснікова, О.М. Кошовий // Мат.міжн. наук.-практ. інтернет-конф.: Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи, (17-19 бер.2014р.). – Х: Вид-во НФаУ. – 2014. – С. 325 – 326.
33 Количев І.О. Перспективи вивчення дикорослих та культивованих видів роду Vaccinium / І.О. Количев, Т.О. Краснікова, О.М. Кошовий // Мат. І міжн. наук.-практ. інтернет- конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин (20-21 бер.2014р.). – Х: Вид-во НФаУ, 2014. – С. 205 – 206.
34 Количев І.О. Розробка параметрів стандартизації листя чорниці звичайної / І.О. Количев, Т.О. Краснікова, О.М. Кошовий // Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій: матер. Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра хім наук, проф. Павла Олексійовича Петюніна (24-25 квітня 2014 р., м. Харків). – Х.: НФаУ, 2014. – С. 110.
35 Колісник Я. С. Компонентний склад ефірної олії листя і квіток Ballota nigra / Я. С. Колісник, А. М. Ковальова, О.В. Горяча // Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин : матеріали І міжнародної науково-практичної internet-конференції (м. Харків, 20-21 березня 2014 р.). – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – С. 97–98.
36 Осьмачко А.П. Дослідження гідроксикоричних кислот трави Veronica longifolia L. / А.П. Осьмачко, А.М. Ковальова, О.М. Кошовий // «Сучасні тенденції у медичних та фармацевтичних науках» – Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ 27-28 грудня, 2013 р.). – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2013. – С. 102-105.
37 Осьмачко А.П. Дослідження речовин первинного метаболізму Veronica longifolia L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, О.В. Горяча, О.М. Кошовий // I Міжнародна наук.-практ. internet-конф. «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин», (20-21 березня 2014 р., м. Харків): матеріали конф. – Вид-во НФаУ, 2014. – С. 128-129.
38 Осьмачко А.П. Изучение кислот липофильной фракции Veronica longifolia L. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковалева, О.М.Кошевой, А.Н. Комиссаренко // Сборник материалов XXI Российский нац. конгресс «Человек и лекарство», (7-11 апреля, 2014 г., г. Москва): сборник материалов конгресса (тезисы докладов) – Изд. Рос.нац.конгресс, 2014. – С.304.
39 Очередько Л.В. Стандартизация сбора лекарственных растений хондропротекторного действия / Л. В. Очередько, О.П. Хворост, Т.Н. Крючкова // Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: мат. І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 7-8 листопада 2014 р.). – Х.: НФаУ, 2014. – 248 с. – С. 232.
40 Очкур А. В. Жирные кислоты травы Аrtemisia vulgaris L. и Artemisia austriaca Jacq. / А. В. Очкур, А. М. Ковалева // Сб. тез. докл. VIII Всеросс. науч. конф. «Химия и технология растительных веществ» (Калининград, 7-10 октября 2013). – Изд-во Коми НЦ УрО РАН, БФУ им. И. Канта, 2013. – С. 172.
41 Передумова розвитку фітохімії субстанцій лікарських рослин роду Galium L. / Н. В. Кашпур, О. Ю. Ісаєнко, О.В. Горяча, Т. В. Ільїна, А. М. Ковальова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXI Всеукр. наук. – практ. конф. з міжнар. участю, 22 трав. 2014 р. – Х. : НФаУ, 2014. – С. 49 – 50.
42 Петухов В.С. Особливості створення колекції лікарських рослин у ботанічному саду НФаУ / В.С. Петухов, Т.О. Краснікова, В.М. Ковальов // Мат. І міжн. наук.-практ. інтернет- конф. « «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин (20-21 бер.2014р.).-Х: Вид-во НФаУ,2014. – С.210 – 211.
43 Петухов О.О. Фармакопейна навчально-показова ділянка ботанічного саду НФаУ / О.О. Петухов, В.С. Петухов, Т.О. Краснікова // Мат. І міжн. наук.-практ. інтернет- конф.: Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин (20-21 бер.2014р.). – Х: Вид-во НФаУ 2014. – С. 212 – 213.
44 Самойлова В.А. Изучение кислотного состава водного экстракта листьев аронии / В.А. Самойлова // Достижения и перспективы развития медицинской науки: Материалы IХ годичной научно-практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием (25 апреля 2014 г.). – Душанбе, 2014. – 348 с. – С. 272-273.
45 Самойлова В.А. Карбоновые кислоты листьев аронии черноплодной / В.А. Самойлова, В.Н. Ковалев //ІІ Гаммермановские чтения: Сборник научных трудов научно-методич. конференции (03-06 февраля 2014 р.). – Санкт-Петербург, 2014. – 114 с. – С. 76-77.
46 Самойлова В.А. Летучие вещества коры ветвей Aronia melanocarpa / В.А. Самойлова, В.Н. Ковалев // Химия и технология растительных веществ: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции. Сыктывкар-Калининград, 2013. – 286 с. – С. 197.
47 Токсонбаева С.Ж. Определение выхода сухого сырья рябчика императорского / С.Ж. Токсонбаева, Т.А. Красникова // Мат. 79-й Всероссийской науч. конф. студ. и мол. учен. с междун. участием « Молодежная наука и современность» посв. 79-летию КГМУ(16-17 апреля 2014 г.) в 3 ч. Часть ІІ.- Курск: ГБОУ ВПО КГМУ,2014.-346 с.
48 Федченкова Ю. А. Исследование цитотоксической активности густых экстрактов клена ясенелистого : В зб. Мат 1 Міжнародної науково – практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань» VII Національного з’їзду фармацевтів України (11-12 вересня 2013 р., м. Харків). – Харків, 2013, Вид-во «Есен» – С. 234.
49 Федченкова Ю.А. Числові параметри сировини Corylus avellana L. різних регіонів заготівлі / Ю.А. Федченкова, О.П. Хворост // В зб. тез міжн. Науково-практичної конф. «Сучасні тенденції розвитку медичної науки та медичної практики», 20 – 21 грудн. – Львів, 2013. – С.109 – 111.
50 Юрченко Н. С. Антигипоксическая активность сухого экстракта травы Asperula odorata L. / Н. С. Юрченко, C.Ю. Штрыголь, Т. В. Ильина // ХXI Российский Национальный конгресс: «Человек и лекарство: сборник материалов конгресса», 7 – 11 апреля 2014 г. тезисы докл. – М., 2014. – С. 360-361.
51 Юрченко Н. С. Изучение антибактериальной активности липофильного комплекса травы Asperula octonaria Klokov / Н. С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Сборник научных трудов Научно-методической конференции «II Гаммермановские чтения» 3-6 февраля 2014г. – Санкт-Петербург, 2014. – 114 c. – C. 107.
52 Юрченко Н. С. Cравнительное изучение липофильных соединений видов рода Asperula L. / Н. С. Юрченко, Т.В. Ильина, А. М. Ковалева // Материалы Международной междисциплинарной научной конференции «Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» 27 мая – 1 июня 2013, Новый Свет, Крым, Украина. – Киев: Издатель В.С. Мартынюк, 2013. – Т.1. – 384с. – С.363-364.
53 Юрченко Н. С. Изучение летучих соединений этилацетатно-спиртовой фракции ясменника восьмилистного / Н.С. Юрченко, Т. В. Ильина, А. М. Ковалева // Химия и технология растительных веществ: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конфренции. Сыктывкар – Калининград, 2013. – 286 с. – С. 162.
54 Nnemelu Franklin Chisom, Ocheredko L.V., Kryuchkova T.M.Rosa Cinnamomea roots chromato-mass-spectrometric study. Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих учених 22 квітня 2014р.
55 Синтез, будова та біологічна активність D-(+)глюкозиламідів і D (+)глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот.М.М.Сулейман, М.В.Зупанець, С.Г.Ісаєв, Т.М.Крючкова, С.М.Дроговоз, О.І.Павлій, О.В.Кленіна Тези доповіді науково-практичної конференції, присвяченої 100 річчю Петюніна П.О.23-24 квітня 2014 р.
56 Деббани Мохаммед Амин, Крючкова Т.Н.Влияние термической обработки на содержание витаминов в плодах яблони. Тезисы докладов студенческой конференции «Путь в науку первые шаги», – Х. Вид-во НФаУ, С.44
57 Марабуни Самер, Крючкова Т.Н.Значение витаминов для организма человека. Витамин В9. Тезисы докладов студенческой конференции «Путь в науку первые шаги» », – Х. Вид-во НФаУ, С.45.
58 Остапець М.О., Волковой В.А., Крючкова Т.М. Вивчення специфічної активності та параметрів стандартизації екстракту трави герані болотної. Тези доповідей VІIІ Науково-практичної конференції з міжднародною участю “Управление качеством в фармации”, Харків 22-23 травня 2014 р.
59 Колісник Т.Е., Крючкова Т.М., Сліпченко Г.Д. Розробка складу та технології м’якої лікарської форми на емульсійній основі для лікування псоріазу. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної навправленості дії.»7-8 листопада 2014р.
60 Очередько Л.В., Крючкова Т.М., Хворост О.П. Встановлення технологічних параметрів збору хондропротекторної дії. Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної навправленості дії.»7-8 листопада 2014р.
61 Search of the composition and standartisation parameters of herbal species for treatment of joint L.V. Ocheredko, T.N. Kryuchkova, O.P. Khvorost Международный симпозиум по химии природных соединений Бухара-Ташкент 23-24 сентября 2013 г.

за 2013 год

Статьи 1. Кошовий О.М. Фенольний склад деяких представників підроду Eusalvia роду Salvia // Фармаком. – 2013. – № 2. – С. 12-17. 2. Гончаров А.В., Ковалева А.М., Кошевой О.Н. Терпеноиды эфирных масел листьев и цветков Lamium album / Сб. мат. научно-практ. конференции с международным участием «Современные тенденции и перспективы фармацевтического образования и науки в России и за рубежом», 22-23 ноября 2013. – Пермь. – 2013. 3. Авідзба Ю. Н., Кошовий О. М., Комісаренко А. М. Дослідження фенольних сполук сухого екстракту з листя евкаліпту, одержаного шляхом комплексної переробки // Фармацевтичний часопис. – № 4. – 2013. 4. Terpenoids and aromatic compounds from essential oils of Cruciata laevipes and C.glabra / T. V. Il’ina, A. M. Kovaleva, O. V. Goryachaya, B. A. Vinogradov // Chemistry of Natural Compounds. – January 2013. – Volume 48, Issue 6, – pp 1106-1108. 5. Yurchenko N.S.,  Il?ina T.V.,  Kovaleva A.M. Amino-Acid Composition of Asperula odorata Herb / Chemistry of Natural Compounds. – Vol. 49, No. 2 / May 2013, P.401-402. Translated from Khimiya Prirodnykh Soedinenii, No. 2, March–April, 2013, pp. 337–338. 6. Аминокислотный состав травы рода Artemisia L. флоры Украины (подрод Artemisia Less.) / А.В. Очкур, А.М. Ковалева, Я.С. Колесник // Химия природных соединений. – №3. – 2013. – С. 502-503. 7. Amino-Acid Composition of Subgenus Artemisia Herbs / A.V. Ochkur, A.M. Kovaleva, Ya.S. Kolesnik. // Chemistry of Natural Compounds. – July 2013, Volume 49, Issue 3, pp. 589-59. 8. Дослідження ароматичних кислот трави маренки сланкої (Asperula humifusa (M.B.) Bess.) / Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Ковальова А.М. // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – Т.8., № 1. – 2013. – с. 259-261. 9. The research of antimicrobial activity of Asperula humifusa M.Besser. phenolic complex / N. Jurchenko, T. Ilyina, N. Kashpur, A. Kovalyova // The Pharma Innovation – Journal. – Vol. 2. – No.4. – 2013. – P. 89-91. 10. Amino Acids Composition of Artemisia L. Genus Species Subgenus Dracunculus Bess. from Ukrainian Flora / Oleksandr Ochkur, Alla Kovalyova, Natalya Sydora // The Pharma Innovation Journal. – Vol. 2, No. 3, 2013, pp. 64-67. 11. The Research of Antibacterial Activity of Tarragon and Other Species of the Genus Artemisia L. / Alla Kovalyova, Olexandr Ochkur, Natalia Kashpur, Yana Kolesnik // The Pharma Innovation – Journal. – Vol. 2. – No. 9. – 2013. – P.48-50. 12. Т.В. Ільїна. До хемотаксономії видів роду Galium L. (секції Depauperata Pobed., Hyalea (Griseb.) Ehrend., Cymogalia Pobed., Brachyantha (Boiss.) Pobed.). Повідомлення I. // Вісник фармації. – 2013. – 1(73). – С. 47-50. 13. Т.В. Ільїна. До хемотаксономії видів роду Galium L. (секції Platygalia DC., Kolgyda Dum., Pseudoaparine Lange.) // Фармацевтичний часопис. – 2013. – 1(73). – С. 47-50. 14. Т.В. Ільїна. До хемотаксономії видів роду Galium L. (секції Aparinoides (Jord.) Gren., Asperuloides Pobed. Leptogalium Lange.). Повідомлення III // Зб. трудів НМАПО. – вип.11. – кн.1 – 2013. -с. 432-437. 15. The research of antimicrobial activity of Asperula humifusa M.Besser. phenolic complex / N. Jurchenko, T. Ilyina, N. Kashpur, A. Kovalyova // The Pharma Innovation – Journal. – Vol. 2. – No.4. – 2013. – P. 89-91. 16. Спектрофотометричне визначення біологічно активних речовин у комплексах жовчі / О.О. Стремоухов, А.М. Рудник, Я.С. Колесник, К.В. Андріанов // Фармацевтичний часопис.- 2013. – №1 (25). – С. 141-145. 17. T.V.Іlyina, А.M. Kоvalyova, А.G. Коtov. Madder Rhizomes And Roots, Substantiation Of Choice And Approaches To Standartization // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. № 4(30), 2013– 2013р. С.4-9. 18. Сидора Н.В. Морфолого-анатомічне дослідження листя деяких представників роду Crataegus L. / Вісник фармації. – 2013. – №1(73). – С. 54 – 56. 19. Сидора Н.В. Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук квіток Crataegus cuneata S. et Z. та Crataegus rotundifolia Moench. / Український медичний альманах. – 2013. – №1. – С. 100 – 102. 20. Акритиду Х.П. Органические кислоты корней Lupinus polyphyllus / Х.П. Акритиду, В.В. Бойник, О.В.Демешко. // Химия Природных Соединений -2013.- № 3 .- С. 427-428 . 21. Акритиду Х.П. Микроскопическое исследование корней люпина многолистного / Х.П. Акритиду, В.В.Бойник // Вестник Фармации Витебского мед. университета.-2013.- № 2 (60).- С. 31-34. 22. Хромато-мас-спектрометричне дослідження ефірної олії бруньок тополі лавролистої та тополі берлінської // А.М. Рудник, Н.В. Бородіна, В.М. Ковальов, С.І. Мазурець // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2012.-№1(16)-С.120-123. 23. Порівняльні особливості хімічного складу та проявів адаптогенної дії родіоли екстракту рідкого та екстракту кори осики // І.В. Луцак, Н.В. Бородіна, В.І. Волочай, В.М. Ковальов, С.Ю. Штриголь // Український біофармацевтичний журнал, № 4(21) 2012-С.69-73. 24. Ткаченко М.Ф. Вивчення елементного складу насіння Scorzonera hispanica L. // Фармацевтичний часопис, 2013. 1 (25). – С. 60-62. 25. Ткаченко М.Ф. Дослідження оргачних кислот в листках Scorzonera hispanica // Фармацевтичний часопис. Наук.-практ. журн. Тернопільській державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевсько-го. – 2013. – 2 (1). – С. 26-29 26. Ткаченко М.Ф. Хромато-мас-спектрометричне визначення летких компонентів листків Scorzonera hispanica // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 32-35. 27. Ткаченко М.Ф. Порівняльний аналіз вмісту та складу летких сполук дикорослих та культивованихрослин Portulaca oleracea // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. №2 (25) – С. 83-86. 28. Криворучко О.В. Визначення ефективної дози та дослідження гіпоглікемічної активності екстракту листя кизилу / О.В. Криворучко, В.А. Рибак, В.М. Ковальов // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 1 (24) – С. 39-42. 29. Рибак В. А. Вивчення гепатопротекторної дії екстрактів листя кизилу в умовах гострого тетрахлорметанового гепатиту / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, В. А. Самойлова // Фітотерапія. Часопис. – 2013. – № 2 – С. 20-23. 30. Рибак В. А. Дослідження гіпоглікемічної активності екстрактів листя кизилу / В. А. Рибак, О. В. Криворучко, Л. М. Малоштан // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 3 (26) – С. 28-30. 31. Самойлова В.А. Анатомічне вивчення листя аронії чорноплідної / В.А. Самойлова, О.В. Гамуля, В.М. Ковальов // Вісник фармації. – 2013. – № 2 (74). – С. 60-62. 32. Малий В. В., Федченкова Ю. А., Хворост О. П. Дослідження аспектів біологічної активності субстанцій клену ясенолистого // Український біофармацевтичний журнал. – 2013. – № 2 (25). – С. 72–75. 33. Хворост О. П., Федченкова Ю. А., Г. И. Биленко. Сравнительный анализ состава соединений, перегоняющихся с водяным паром, почек и листьев Alnus glutinosa (L.) Gaertn. // Рецепт УП «Профессиональные издания». – 2013, № 5. – С.21-25. 34. Горячая О.В., Ильина Т.В., Ковалева А.М. Исследование эфирного масла травы подмаренника цепкого // Сб. мат. научно-практ. конференции с международным участием «Современные тенденции и перспективы фармацевтического образования и науки в России и за рубежом», 22-23 ноября 2013. – Пермь. – 2013. 35. Ковалева А.М., Горячая О.В., Ильина Т.В. Современные информационные технологии в поиске перспективных растительных источников биологически активных соединений // Сб. мат. научно-практ. конференции с международным участием «Современные тенденции и перспективы фармацевтического образования и науки в России и за рубежом», 22-23 ноября 2013. – Пермь. – 2013. 36. Юрченко Н.С., Ильина Т.В., Ковалева А.М., Кашпур Н.В. Исследование антибактериальной активности густых экстрактов травы Asperula odorata L. и Asperula octonaria Klokov // Сб. мат. научно-практ. конференции с международным участием «Современные тенденции и перспективы фармацевтического образования и науки в России и за рубежом», 22-23 ноября 2013. – Пермь. – 2013. 37. Ковалева А.М., Колесник Я.С. Исследование ароматических кислот Ballota nigra // Сб. мат. научно-практ. конференции с международным участием «Современные тенденции и перспективы фармацевтического образования и науки в России и за рубежом», 22-23 ноября 2013. – Пермь. – 2013. 38. Стремоухов О.О. Отримання та стандартизація ліпофільного комплексу жовчі тварин // Фармацевтичний часопис. – 2013. – №2(26). – С. 41-43. 39. Бобрицкая Л.А. Оценка качества капсул с фламином и орнидазолом / Л.А. Бобрицкая, Н.В. Попова, Е.А. Рубан. // Фармация. – 2013.– №5. – С. 20-22. 40. Попова Н.В. Гідроксикоричні кислоти видів суховершків / Н.В. Попова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічноЇ імунології. – 2013.– №3. – С. 142-150. 41. Попова Н.В. Органічні кислоти меліси лікарської / Н.В. Попова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2013. – №2. – С. 163-167. 42. Попова Н.В. Розмариновая кислота в фармакопейних растениях // Фармаком. – 2013. – №1. – С. 27-31. 43. Попова Н.В. Элементный состав морской травы Zostera marina // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. – 2013.– №1.– С.29-33. 44. Попова Н.В. Гідроксикоричні кислоти сортів м’яти перцевої // Фітотерапія. – 2013. – №2.– С.60-63. 45. Попова Н.В., Бобрицька Л.О., Аракелян М.А. Елементній склад цмину та фламіну // Вісник фармації. – 2013. – №3.– С.49-52. 46. Попова Н.В., Литвиненко В.І. Аналіз вмісту йоду у морській траві // Фітотерапія. – 2013. – №1. – С. 61-64. 47. Попова Н.В. Амінокислотний склад розмарину лікарського // Фармацевтичний часопис.– 2013. – №2. – C.23-26. 48. Попова Н.В., Литвиненко В.І. Амінокислотний склад меліси лікарської // Український медичний альманах. – 2012. – №5. – С.208-209. 49. Природные ауроноиды, их классификация, распространение и применение / В.И. Литвиненко, Т.П. Попова, С.И. Дихтярев, Н.В. Попова, Н.Ф. Маслова, В.П. Георгиевский // Фармаком. – 2013. – №2.– С. 61-68. Материалы или тезисы конференций 1. Бородина Н.В., Рудник А.М. Осина – перспективный  источник биологически активных добавок // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С. 30-31. 2. Рудник А.М., Бородина Н.В. Перспективи створення БАД на основі листя тополі китайської // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С. 199. 3. Phytochemical research of Galium semiamictum Klok. Herb / Astapova N.M., Goryacha O.V, Ilyina T.V, Kovalyova A.M. // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 28. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 4. Phenolic compounds of Galium aparine L. herb / Kotsar Ju.O., Goryacha O.V., Ilyina T.V., Kovalyova A.M. // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 43. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 5. Elemental composition of Galium salicifolium herb / Minakova D.A., Goryacha O.V., Ilyina T.V., Kovalyova A.M. // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 48. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 6. Study of lipophilic fraction of Spreading woodruff herb / Yurchenko N.S., Ilyina T.V., Kovalyova A.M. // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 68. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 7. Amino acids composition of Artemisia nutans willd. herb / O.V. Ochkur, A.O. Moroz, A.M. Kovaleva, N.V. Sydora // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 52. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 8. Research of the volatile compounds contained in lipophilic extract from Artemisia marschalliana spreng. herb / O.V. Ochkur, V.V. Pasichnyk, A.M. Kovaleva, N.V. Sydora // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 53. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 9. Morphological, anatomical and phytochemical research of Veronica longifolia L. herb / A.P. Osmachko, A.M. Kovaleva, O.V. Ochkur, N.V. Sydora // Actual Questions Of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – Р. 54. – 316 P. Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013. – 316 С. 10. Н.С. Юрченко, Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова. Дослідження жирних кислот ліпофільної фракції трави маренки восьмилисткової // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» (м. Дніпропетровськ, 15-16 лютого 2013 р.). – м. Дніпропетровськ: Організація наукових медичних досліджень «Salutem», 2013. – 120 с. 11. Юрченко Н.С., Ільїна Т.В., Ковальова А.М. Елементний склад трави Asperula odorata L. / Український медичний альманах. III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні можливості стоматології», 11-12 квітня, 2013р. – 2013 р. – Т.16. – №1 (додаток). – с.172. 12. Юрченко Н.С., Ильина Т.В., Ковалева А.М. Изучение компонентного состава эфирного масла травы Asperula octonaria Klokov / Юбилейный XX Российский Национальный Конгресс: “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса (Тезисы докладов) – 15-19 апреля 2013. – М., 2013. – С. 474-475. 13. Юрченко Н.С., Ильина Т.В., Ковалева А.М. Сравнительное изучение липофильных соединений видов рода Asperula L. / Матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції “Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування», 27 травня – 01 червня 2013, Новий Світ, Україна. – Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2013. – Т.1. – 384 с. ISBN 978-966-96879-9-9. – С. 363. 14. Хемотаксономічне дослідження видів родів Potentilla L. та Melilotus L. / Абдулкафарова Е.Р., Ковальова А.М., Грудько І.В., Ільїна Т.В. // Матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції “Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування», 27 травня – 01 червня 2013, Новий Світ, Україна. – Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2013. – Т.1. – 384 с. – С. 257. 15. Корреляционные связи между биологически активными веществами этилацетатно-спиртовых фракций подмаренников и их антибактериальной и противогрибковой активностью/ Горячая О.В., Ильина Т.В., Ковалева А.М., Кашпур Н.В. // Матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції “Біологічно активні речовини і матеріали: фундаментальні та прикладні питання отримання та застосування», 27 травня – 01 червня 2013, Новий Світ, Україна. – Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2013. – Т.1. – 384 с. ISBN 978-966-96879-9-9. – С. 291. 16. Дослідження цитотоксичної активності буркуну білого / Грудько І.В., Ковальова А.М., Ільїна Т.В., Клименко О.А. // Тези доповідей VI Національного конгресу «Людина та ліки – Україна», 21-22 березня 2013р., Київ – с.14 17. Обґрунтування антимікробної активності ліпофільної фракції трави Asperula odorata L. / Н.С. Юрченко, Н.В. Кашпур, Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова // Тези доповідей VI Національного конгресу «Людина та ліки – Україна», 21-22 березня 2013р., м. Київ, с.72. 18. Дослідження цитотоксичної активності підмаренника справжнього / О.В. Горяча, Т.В. Ільїна, А.М. Ковальова, О.А. Клименко // Тези доповідей VI Національного конгресу «Людина та ліки – Україна», 21-22 березня 2013р., м. Київ, с.13. 19. Дослідження цитотоксичної активності перстачу прямостоячого та перстачу білого / Е.Р. Абдулкафарова, А.М. Ковальова, Т.В. Ільїна, О.А. Клименко // Тези доповідей VI Національного конгресу «Людина та ліки – Україна», 21-22 березня 2013р., м. Київ, с.3. 20. Determination of nitrogen content in Artemisia L. species herbs / O.V. Ochkur, A.M. Chuksina, Ya.G. Kovalenko, A.M. Kovaleva // Actual Questions of Development оf New Drugs: Abstracts оf XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students (April 25-26, 2013). – Kh.: Publishing Office, 2013. – P. 51. 21. Компонентный состав эфирного масла Artemisia nutans / Очкур А.В., Ковалева А.М. // XХ Российский Национальный Конгресс “Человек и лекарство”. Cб. материалов Конгресса (Тезисы докладов). – 15-19 апреля 2013 г. – М., 2013. – С. 402. 22. Очкур А.В., Ковалева А.М. Жирные кислоты травы Аrtemisia vulgaris L. и Artemisia austriaca Jacq. // Химия и технология растительных веществ: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции. Сыктывкар – Калиниград, 2013. –– стр.172. – 286с. 23. Юрченко Н.С., Ильина Т.В., Ковалева А.М. Изучение летучих соединений этилацетатно-спиртовой фракции ясменника восьмилистного // Химия и технология растительных веществ: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции. Сыктывкар – Калиниград, 2013. – с. 262. – 286с. 24. Pharmacognostic research of Populus nigra L. // M.M. Khomich, N.V. Borodina, A.M. Rudnik // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.37. 25. Phytochemical research of Populus alba L. // Khurilenko A.P., Borodina N.V., Rudnik A.M. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.-38. 26. Тне investigation of phenolic compounds’ of vegetative and generative buds of Populus simonii Carr. // Nastyk J.I., Sklyarova V.E., Rudnik A.M., Borodina N.V // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.-49. 27. Organic acids in the bark of berlin and balsamic poplars. // L.V. Baydulin, D.V. Hvashjenko, A.M. Rudnik, N.V. Borodina // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.-30. 28. Еспарцет піщаний – перспективне джерело отримання БАД / О.В. Демешко, C.В. Ковальов, В.М. Ковальов, С.В. Романова // Мат. 1 Міжнар. наук.-практ. конф.: Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань. – 11-12 апреля 2013.- Харьков : “ЕСЕН”. 29. Акритиду Х.П.Люпин – культура больших возможностей / Х.П. Акритиду, В.В Бойник, О.В. Демешко // Тезисы доклада 1 международной научно-практической конференции “Функциональные пищевые продукты –диетические добавки – как действенное средство разноплановой профилактики заболеваний”. – 11-12 апреля 2013.- Харьков : “ЕСЕН”. – с.5-6. 30. Акритиду Х.П Жирные кислоты корней Lupinus polyphyllus Lindl/ Х.П. Акритиду, В.В. Бойник, О.В. Демешко // Тезисы доклада “Научно-технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов”.- 27-28 сентября 2013.- Тернополь. 31. Pharmacognostic research of Populus nigra L. // Khomich M.M., Borodina N.V., Rudnik A.M. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.37. 32. Phytochemical research of Populus alba L. // Khurilenko A.P., Borodina N.V., Rudnik A.M. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.-38. 33. Тне investigation of phenolic compunds of vegetative and generative buds of Populus simonii Carr. // Nastyk J.I., Sklyarova V.E., Rudnik A.M., Borodina N.V // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.-49. 34. Organic acids in the bark of berlin and balsamic poplars // Baydulin L.V., Hvashjenko D.V., Rudnik A.M., Borodina N.V. // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (25-26 квітня 2013 р.). – Х.: Вид-во, 2013-С.-30. 35. Osmachko A.P., Kovalevа A.M., Il’ina T.М. Carboxylic acids Veronica longifolia L. // Х Международный симпозиум по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. Ташкент-Бухара, Узбекистан. – 2013. 36. study of the antimicrobial activity of a lipophilic substance from Lamium album flowers / A.M. Kovalyova, O.V. Goncharov, A.P. Osmachko, O.V. Goryacha // Х Международный симпозиум по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. Ташкент-Бухара, Узбекистан. – 2013. 37. Prospects of development of original hepatoprotective drugs based on extracts from lady’s bedstraw’s herb // 38. O.V. Goryacha, T.V. Ilyina, A.M. Kovalyova, A.R. Hrytsyk, A.O. Klymenko, V.M. Ivanochko // Х Международный симпозиум по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. Ташкент-Бухара, Узбекистан. – 2013. 39. Аminoacid соmposition of Asperula octonaria Klokov herb / N.S. Iurchenko, Т.V. Ilyina, А.M. Kovalyova // Х Международный симпозиум по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. Ташкент-Бухара, Узбекистан. – 2013. 40. Research of fatty acid composition of Artemisia annua L., Artemisia abrotanum L. and Artemisia dracunculus L. herbs / A.V. Ochkur, A.M. Kovalyova, J.S. Kolesnik // Х Международный симпозиум по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. Ташкент-Бухара, Узбекистан. – 2013. 41. Chemical research of hawthorns flowers lipophilic compounds from ukrainian flora / N.V. Sydora, A. M. Kovalyova // Х Международный симпозиум по химии природных соединений 21-23 ноября 2013г. Ташкент-Бухара, Узбекистан. – 2013. 42. Самойлова В. А. Летучие вещества коры ветвей Aronia melanocarpa / В.А. Самойлова, В.Н. Ковалев // Химия и технология растительных веществ: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции. Сыктывкар-Калининград, 2013. – 286 с. – С. 197. 43. Ткаченко М.Ф. Scorzonera hispanica – перспективна рослина для отримання лікувально-профілактичних комплексів // Мат. I між нар. наук.-практ. конф. «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», м. Харків, вид. «ЕСЕН», 11-12 квітня 2013 р. – C. 224. 44. Федченкова, Ю. А. Исследование цитотоксической активности густых экстрактов клена ясенелистого // Мат. I між нар. наук.-практ. конф. «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», м. Харків, вид. «ЕСЕН», 11-12 квітня 2013 р. – C. 234. 45. Баранчикова О.С., Ткаченко М.Ф., Баяд Закария. Morphological and anatomical studies of leaves of Scorzonera hispanica // ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», присвячена 90-річчю від дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Дмитра Павловича Сало, 25-26 квітня 2013 року, м. Харків, с.29. 46. Павленко О.С., Ткаченко М.Ф. Study of lipophilic fraction of sugar maize columns and stigmas // ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», присвячена 90-річчю від дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Дмитра Павловича Сало, 25-26 квітня 2013 року, м. Харків, с.56. 47. Кисличний А.Ю., Ткаченко М.Ф. Morphological and chemical studies of herb of Portulaca oleracea L. // ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», присвячена 90-річчю від дня народження доктора фармацевтичних наук, професора Дмитра Павловича Сало, 25-26 квітня 2013 року, м. Харків, с. 46. 48. Павленко О.С., Ткаченко М.Ф. Екстракт листків цукрової кукурудзи – біологічно активна субстанція // Мат. I між нар. наук.-практ. конф. «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань», м. Харків, вид. «ЕСЕН», 11-12 квітня 2013 р. – C.225. 49. Краснікова Т.О., Ільїна Т.В., Крючкова Т.М. До питання пакування та маркування зборів лікарської рослинної сировини // Товарознавчі аспекти споживчих товарів: Мат. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (19 березня 2013р.). – Х.; Вид-во Н ФаУ, 2013.-С.40-41. 50. Kryuchkova T.M. The biological investigation of Aralia gyulfoei leaf / Micah Ebena, Kryuchkova T.M., D.Horsefall, J.S.Hat // Мат. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених «Актуальні питання створення лікарських засобів» 25-26 квітня 2013 р. Х.: Вид-во Н ФаУ, 2013.- С.70. 51. Nnemelu Franklin Chisom, Kryuchkova T.M. The pharmacostic study of Vernonia amygdalina // Мат. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених «Актуальні питання створення лікарських засобів» 25-26 квітня 2013 р. Х.;Вид-во Н ФаУ, 2013.- С. 71. 52. Зигдани Эсам, Крючкова Т.Н. Жизнь выдающегося врача средневековья Авиценны // Мат. міжвуз. конф. «Шлях до науки. Перші кроки» – Х. Вид-во Н ФаУ, 2013. – С.37. 53. Магдауи Сами, Крючкова Т.Н. Богатства флоры Востока // Мат. міжвуз. конф. «Шлях до науки. Перші кроки» 28-29 березня 2013 р. м.Харків – Х. Вид-во Н ФаУ, 2013.-С.38. 54. Хоммоути Ильяс, Гаси Вивиан, Крючкова Т.Н. Медицина и фармация древнего Египта / Мат. міжвуз. конф. «Шлях до науки. Перші кроки» 28-29 березня 2013 р. м.Харків – Х. Вид-во Н ФаУ, 2013.-С.39. 55. Search of the composition and standartisation parameters of herbal species for treatment of joint L.V. Ocheredko, T.N. Kryuchkova, O.P. Khvorost // Международній симпозиум по химии природных соединений Бухара-Ташкент 23-24 сентября 2013 г. 56. Андрущенко О. О. Антимікробна активність екстрактів листя горобини арії / О.О. Андрущенко, О.В. Криворучко, Н.М. Шульга // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013р.). – Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – 311с. – С. 10. 57. Андрущенко О. О. Органічні кислоти Sorbus aucuparia та Sorbus aria / О. О. Андрущенко, О. В. Криворучко // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: Мат. 5-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (27-28 вересня 2013 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – 406 с. – С. 30-31. 58. Доклінічне дослідження цукровознижуючої харчової добавки з колоцинту звичайного / Алексанян С.Ю., Асланян С.А., Мошко М.О., Носенко О.А., Стремоухов О.О., Хачатурян Х.В. // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013 р.). –Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С 7. 59. Стремоухов А.А. Физиологическая потребность в нутриентах // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013 р.). –Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С.217. 60. Попова Н.В., Руденко М.І. Види роду суховершків – перспективні джерела лікувально-профілактичних засобів // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013 р.). –Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С.192. 61. Халконарингенин и его производные: распростаранение и применение / В.И. Литвиненко, Н.В. Попова, Т.П. Попова, А.С. Амосов, С.И. Дихтярьов, Н.Ф. Маслова // Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвий засіб різнопланової профілактики захворювань: Мат. I Міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 квітня 2013 р.). –Х.: Вид-во «ЕСЕН», 2013. – С.154. Патенты 1. Патент UA 78872 України на корисну модель, МПК A61K 36/74, A61P 31/04 Спосіб одержання ліпофільного комплексу з протигрибковою дією з трави підмаренника пухнастоногого / Горяча О.В., Кашпур Н.В., Ільїна Т.В., Ковальова А.М., Юрченко Н.С., Волянський А.Ю., Сидора Н.В., Колісник Я.С., Кошовий О.М., Комісаренко А.М., заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u2012 08049; заявл. 02.07.2012; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. 2. Патент UA на винахід № 101859 Спосіб одержання ліпофільного комплексу протигрибкової дії / Е.Р. Абдулкафарова, Н.В. Кашпур, А.М. Ковальова, Т.В. Ільїна, А.М. Комісаренко, О.В. Горяча, А.Ю. Волянський, Н.В. Сидора, Я.С. Колісник, О.М. Кошовий, заявник та патентоутримувач НФаУ. – опубл. 13.05.2013, бюл. № 9. 3. Пат.№101531 Україна, МПК СО7Д213/08, А61К31/473. 9-аміно-2,3-диметил-5-нітроакридинію етиламіду 3-карбокси-2-хлорсукцінілат, що проявляє бактеріостатичну, фунгістатичну, протизапальну, анальгетичну, діуретичну активність та потенціюючу дію у відношенні до бензилпеніціліну натрієвої солі. / С.Г.Ісаєв, М.М.Сулейман, О.А.Бризицький, К.В.Динник, Н.Ю.Шевельова, Т.М.Крючкова / №201107058. Заявл.06.06.2011. – Опубл. 10.04.2013. Бюл. №7.
Print Friendly, PDF & Email